Yr Ynys
Yr Ymddiriedolaeth
Gwibdaeithiau
Aros ar Enlli
newyddion
siop
CysylltuEnglish
Ynys Enlli - Bardsey Island
 

 

Ymunwch â’r Ymddiriedolaeth
Gwnewch eich rhan i sicrhau dyfodol tymor hir yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adran Aelodau’r Ymddiriedolaeth

ewch i mewn yma

.....................................................

 

Aros ar Ynys Enlli!
Yr holl wybodaeth angenrheidiol am wyliau wythnos ac ymweliadau dydd.

rhagor o wybodaeth

.....................................................

 

Adfer Enlli
Ein hapêl i gynnal a chadw adeiladau hanesyddol yr ynys

rhagor o wybodaeth

.....................................................

Ymunwch â'r Rhestr Bostio am wybodaeth ddiweddaraf a

chynigion arbennig

 
 

Gwybodaeth hanfodol i'ch gwyliau ar Enlli

Archebu
Mae’r wythnos rentu o ddydd Sadwrn i ddydd Sadwrn, Ebrill - Hydref.

Mae angen blaendal o 50% i gadarnhau eich archeb.

Mae’r swm llawn yn ddyledus 90 diwrnod cyn dechrau eich gwyliau.

Gellir archebu trwy gysylltu â Swyddfa Ymddiriedolaeth Ynys Enlli ar 08458 11 22 33 / 07904 265604 neu drwy e-bost at post@enlli.org


Rydym yn derbyn archebion gwyliau 2016 nawr.

Mae Aelodau'r Ymddiriedolaeth gyda blaenoroiaeth archebu ar gyfer 2017. Bydd gwyliau 2017 ar gael i pobl nad ydynt yn aelodau o Ebrill 11 ymlaen.

Canslo
Unwaith y byddwch wedi talu eich balans yn llawn nid ydym yn gallu ad-dalu eich arian os bydd raid canslo.
Os bydd raid i chi ganslo eich archeb am un o’r tai bydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn gwneud pob ymdrech i ail-osod y ty. Os byddwn yn llwyddo, yna byddwn yn fodlon ad-dalu eich taliad ond yn cymryd tâl bychan ohono am gostau gweinyddu. Fodd bynnag, os na allwn ail-osod y ty, ni fyddwn yn gallu rhoi ad-daliad i chi.
Cynghorir ymwelwyr i drefnu eu hyswiriant canslo eu hunain er mwyn diogelu rhag achos o salwch neu ddigwyddiad yswiriadwy arall.
Ni fydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn codi ffi ar ymwelwyr nad ydynt yn gallu dychwelyd i'r tir mawr o ganlyniad i oedi wrth geisio croesi neu dywydd gwael.

Manylion llety
Rydym yn cynnig llety hunanarlwyo sylfaenol. Nid oes trydan yn y tai. Defnyddir lampau amrywiol i oleuo’r tŷ. Oherwydd rheoliadau iechyd a diogelwch, ni chaniateir defnydd canwyllau na "tea lights".
Er nad ydynt yn foethus, mae’r tai wedi eu dodrefnu'n gyfforddus. Yn y gegin mae popty nwy, oergell/rhewgell, ac offer arlwyo digonol ar gyfer y nifer o breswylwyr a ganiateir ym mhob eiddo.
Fe ddarperir llestri, hylif golchi llestri, papur toiled, gemau ac offer glanhau tŷ.

Toilet
Nid oes ystafell ymolchi yn y tai. Lleolir toiled compostio y tu allan i bob tŷ, yn yr ardd ran amlaf. Nodwch mai eich cyfrifoldeb chi yw gwagio eich bwced toiled eich hunain. Mae safle gwaredu ar gyfer pob tŷ.

Dŵr
Mae gan bob tŷ gyflenwad o ddŵr oer o ffynnon. Dylech fod yn ymwybodol bod dŵr yn brin yma a rhaid ei ddefnyddio'n ofalus ac yn gynnil.

Gwres
Lleolir stôf aml-danwydd yn ystafell fyw rhai o’r tai. Os ydych yn dymuno’i thanio, mae Rheolwr yr Ynys yn gwerthu glo. Gofynnir i chi beidio â llosgi broc môr oherwydd mae’r halen yn niweidio leinin y simnai.

Babanod
Mae cot a chadair uchel ar gael drwy drefniant ymlaen llaw heb unrhyw gost ychwanegol.

Glanhau ac Ysbwriel
Mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn gweithredu polisi hunanlanhau yn y tai, hynny yw, nid ydym yn codi tâl am lanhau, ond rydym yn gofyn i’n holl westeion adael y tŷ mewn cyflwr glân a thaclus yn barod ar gyfer y gwesteion nesaf.
Rydym hefyd yn gofyn i westeion fynd â’u holl sbwriel a’u heitemau i’w hailgylchu yn ôl gyda nhw. Gosodir biniau ailgylchu wrth y fynedfa i fferm Cwrt ar y tir mawr.

Ni chaniateir anifeiliaid anwes ar Ynys Enlli.

Croesi i Enlli
Mae cost y cwch yn ychwanegol i brisiau’r tai ac yn cael ei weithredu gan gwmni Mordaith Llŷn o Borth Meudwy www.bardseyboattrips.com. Y gost ar gyfer 2016 yw £40 fesul unigolyn.
Fe'ch cynghorir i wisgo dillad glaw ar gyfer y croesi.
Os bydd y tywydd yn caniatáu, mae ymwelwyr am yr wythnos yn croesi ar ddyddiau Sadwrn o Borth Meudwy (ger Aberdaron). Os bydd y croesi’n cael ei ohirio oherwydd y tywydd, byddwch yn croesi ar y diwrnod braf cyntaf canlynol.
Mae'r broses o gludo teithwyr a bagiau i ac o'r ynys yn eithaf cymhleth ac yn galw am amynedd a dealltwriaeth.

A fyddech gystal â gwirio’r trefniadau cwch cyn eich ymweliad drwy ffonio 
07971 769895 ar y noson cyn croesi. Wrth wneud hyn, cewch fanylion eich amser chi i groesi. Ffoniwch ar ôl 6.00 yr hwyr os gwelwch yn dda.

Byddwch yn cael gwybod pryd i gyrraedd Cwrt a Phorth Meudwy a dylech gadarnhau'r nifer o bobl sydd yn eich grŵp neu deulu.


Yswiriant
Mae croesi i Enlli yn dibynnu i raddau helaeth ar y tywydd ac o bryd i'w gilydd mae angen gohirio teithiau. Pan fydd hyn yn digwydd ni fydd yr Ymddiriedolaeth yn gyfrifol am unrhyw ad-daliad nag iawndal. Fe'ch cynghorir i drefnu polisi yswiriant eich hun.
Os byddwch yn cael eich gorfodi i ganslo eich ymweliad ag Enlli am unrhyw reswm, yn cynnwys tywydd gwael, ni fydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli Cyf yn atebol am golled o dan unrhyw amgylchiadau.


Parcio
Gellir parcio ceir ar risg y perchennog yn fferm Cwrt am ffi o £15 yr wythnos. Mae'r tâl yn daladwy i'r ffermwr, G Roberts.
Bydd aelod o deulu’r fferm yn eich cyfarfod ym maes parcio fferm Cwrt ac yn cludo eich bagiau i'r cwch; mae gwaith deng munud o gerdded i'r bae o'r fferm. Efallai y bydd raid i chi aros ar y traeth am beth amser cyn i chi allu croesi. Gan nad oes unrhyw le i chi gysgodi ym Mhorth Meudwy, dylech sicrhau fod gennych ddillad glaw a rhywfaint o fwyd a diod. Bydd y croesi’n cymryd tua 20 munud. Os yn bosibl, dylai ymwelwyr helpu i lwytho a dadlwytho’r cwch.
Côd post Satnav ar gyfer fferm Cwrt yw LL53 8DA - cliciwch yma i weld y map.

Manylion bws i Uwchmynydd - yma.
Dyma dydalen flaen cludiant cyhoeddus Cyngor Gwynedd - yma

Pethau hanfodol - Beth ddylech chi fynd gyda chi?
Dylech gludo cyn lleied â phosib o fagiau os gwelwch yn dda gan nad oes cymaint â hynny o le yn y cwch. Gofynnir i chi bacio pob dim mewn parseli bach sy’n hawdd eu trin a sicrhau eu bod yn dal dŵr (wedi eu lapio mewn plastig) ac wedi eu pacio’n dda. Dylech nodi enw’r enw'r tŷ lle byddwch yn aros yn glir ar bob darn o eiddo. Fe all bagiau heb eu nodi gael eu dal yn ôl neu fynd ar goll.

 • Esgidiau a dillad ar gyfer pob tywydd
 • Sach gysgu neu gwilt (mae carthenni’n cael eu darparu)
 • Cynfas
 • Cas gobennydd
 • Pyjamas cynnes, gan nad oes gwres yn yr ystafelloedd gwely
 • Llieiniau ac offer ymolchi
 • Llieiniau sychu llestri
 • Fflachlamp dda a batris sbâr
 • Meddyginiaeth - os ydych yn defnyddio unrhyw feddyginiaeth, dylech sicrhau eich bod yn dod â chyflenwad ychwanegol i barhau am o leiaf wythnos arall.
 • O ran bwyd a diod, dewch â mwy nag sydd ei angen arnoch ar gyfer eich arhosiad, oherwydd yn achlysurol fe all y tywydd rwystro’r cwch rhag croesi ar y diwrnod a drefnwyd. Nid oes siop fwyd ar yr ynys, dim ond beth sydd ar werth yn y fferm - gweler isod.


Offer ychwanegol
Yn naturiol, mae pen draw i faint o fagiau y gellir eu cludo ar y cwch. Fodd bynnag, fe all y canlynol ychwanegu at eich profiad ar Enlli:

 • Ysbienddrych
 • Deunyddiau celf
 • Gwialen bysgota / abwyd
 • Offerynnau cerddorol (heb fod yn rhy fawr - dim pianos os gwelwch yn dda!)
 • Camera a batris sbâr - ni chaniateir ffotograffiaeth fasnachol heb ganiatâd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.
 • Ffôn symudol.
  Dylech fod yn ymwybodol nad oes fawr o signal ffôn ar Enlli. Weithiau fe gewch signal ffôn symudol o Iwerddon ond mae’n ddrud. Cewch signal ffonau Orange (y gorau) a Vodafone mewn rhai mannau ar yr ynys. Cofiwch nad oes trydan i ail-lenwi eich ffôn symudol ar yr ynys.
 • Charger batri solar ar gyfer ffôn symudol neu dablet

Gwirfoddoli
Os hoffech ddod i Ynys Enlli fel gwirfoddolwr, cysylltwch drwy e-bost Ymddiriedolaeth Ynys Enlli sef post@enlli.org

Neges gan Jo ar y fferm
Mae wyau a llysiau ffres ar gael trwy gydol yr haf o Dy Pellaf - ffoniwch neu anfonwch e-bost ymlaen llaw i holi beth sydd ar gael: 07817 867665 neu bardseyjo@gmail.com
Mae caffi’r fferm ar agor bob dydd rhwng 11yb ac 1yh ac yn cynnig te a choffi (gellir trefnu adegau agor eraill ar gyfer grwpiau). Mae amrywiaeth o ddiodydd oer a bisgedi hefyd ar werth yn y siop.
Mae'r siop grefftau ar agor bob amser drwy gydol yr haf, yn gwerthu crefftau a wnaed ar yr ynys, megis basgedi, eitemau ffelt, hetiau a menig wedi eu gwau â llaw, rygiau gwlân, gwaith enamel, gemwaith ac amrywiaeth o gardiau. Mae mêl gan wenyn yr ynys hefyd ar werth yma.
Mae cimychiaid ffres hefyd ar gael ar gais.

 

 

 

 

Dylunio a gwaith cynnal gan WiSS

Swyddfa Enlli, BLWCH POST 79,, Pwllheli, Gwynedd, LL53 9AT Rhif Ffôn: 08458 11 22 33