Ateb Eich Cwestiynau

Ateb Eich Cwestiynau

Croesi i Enlli

Rydym yn dod i aros yn Enlli, faint o'r gloch fydd ein cwch yn gadael?


Ni allwn gadarnhau faint o’r gloch bydd eich cwch yn croesi i Enlli ac yn ôl. Bydd angen i chi ffonio Colin Evans, y cychwr, ar 07971769895, y noson cyn i chi fynd i Enlli. Bydd Colin yn gadael neges wedi'i recordio ar ôl 6.30pm y noson honno gydag amser bydd angen i chi fod yn fferm Cwrt y diwrnod canlynol gyda'ch bagiau'n barod i'w cludo i lawr i'r cwch ym Mhorth Meudwy.

Fel rheol, mae’r cwch yn cychwyn croesi yn y bore ac yn rhedeg tan ddechrau'r prynhawn ond fe all hyn newid os bydd y tywydd yn troi.

Byddwch yn cael gwybod yr amser gadael yr ynys dra yno.

Cofiwch labelu'ch bagiau yn glir gydag enw'r tŷ y byddwch chi'n aros ynddo. Dylai bocsys a bagiau fod yn hawdd i’w codi at y cwch a sicrhewch eu bod yn dal dŵr.

Peidiwch â defnyddio un cas fawr drwm os gwelwch yn dda.
Beth fydd yn digwydd bydd tywydd garw a'r cwch yn methu croesi?


Os yw'r tywydd yn rhy ddrwg i'r cwch groesi ar y diwrnod a drefnwyd yn wreiddiol, bydd Colin Evans, y cychwr, yn trefnu croesi ar y diwrnod nesaf sydd ar gael. Ffoniwch 07971 769895 ar ôl 6.30yn ar y noson cyn i chi fynd, i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr amseroedd croesi.

Yn anffodus, ni all yr Ymddiriedolaeth roi ad-daliad am eich llety yn y senario hwn, ond os ydych chi'n ddigon 'ffodus' i fethu â gadael Enlli, nid oes rhaid i chi dalu am y diwrnodau ychwanegol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn argymell eich bod yn cymryd yswiriant ar gyfer unrhyw gostau yr eir iddynt oherwydd oedi wrth groesi. Ni allwn argymell cwmnïau yswiriant.
A oes angen i mi archebu’r cwch a pharcio?


Rydym yn rhoi gwybod i’r cychwr faint o bobl sy'n aros ym mhob tŷ, felly mae'n bwysig iawn eich bod chi'n rhoi gwybod i ni wrth archebu faint o bobl fydd yn aros.

Nid oes angen i chi gysylltu gyda’r cychwr oni bai ein bod wedi gofyn yn benodol ichi wneud hynny, ee. os oes gennych ofynion cymhleth.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi sut i dalu am groesi ar y cwch pan anfonwn y bil atoch am weddill eich gwyliau, fel arfer tua 12 wythnos cyn i chi fynd.

Mae'r cwch yn cludo hyd at 12 o deithwyr ar bob croesfan.

Os nad ydych wedi cadarnhau faint o bobl sy'n aros, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl ar post@enlli.org

Ffoniwch y cychwr ar ôl 6.30pm y noson cyn eich gwyliau i gael gwybod faint o'r gloch mae'ch cwch yn croesi i'r ynys. Bydd neges wedi'i recordio. Ffôn: 07971 769895

Rydyn ni hefyd yn rhoi gwybod i'r fferm pwy sy'n aros. Talwch am eich parcio wrth gyrraedd, derbynnir arian parod a siec.

Aros yn Enlli

Beth sydd angen i ni ddod gyda ni ar gyfer ein gwyliau yn Enlli?


Dewch â'r eitemau canlynol ar gyfer eich gwyliau ar yr ynys:

 • Digon o fwyd a diod. Nid oes siop fwyd ar yr ynys, ac eithrio'r hyn sydd ar gael o'r fferm a'r caffi, lle gellir archebu prydau bwyd gyda'r nos a brecwast ymlaen llaw.
 • Esgidiau a dillad ar gyfer pob tywydd. Slipers ar gyfer y tu mewn gan fod y lloriau'n oer
 • Sach cysgu neu gwilt ar gyfer pob gwely
 • Cynfas ar gyfer pob gwely
 • Casys gobennydd
 • Pyjamas cynnes gan nad oes gwres yn yr ystafelloedd gwely
 • Tyweli a phethau ymolchi
 • Llieiniau sychu llestri
 • Tortsh dda, fflach lamp pen a batris sbâr - ni chaniateir defnyddio canhwyllau na “tea lights”

Pwysig

Meddyginiaeth - os ydych chi'n defnyddio unrhyw feddyginiaeth gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chyflenwadau ychwanegol i bara o leiaf wythnos arall.

Offer ychwanegol
Mae cyfyngiad ar faint o fagiau y gellir eu cludo ar y cwch, fodd bynnag, gall y canlynol wella eich profiad o Enlli:

 • Ysbienddrych
 • Deunyddiau celf
 • Gwialen / abwyd pysgota
 • Offerynnau cerdd (ddim byd rhy fawr!)
 • Batris camera a batris sbâr (Os ydych chi'n bwriadu tynnu unrhyw luniau masnachol, cysylltwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli)
 • Ffôn symudol - Byddwch yn ymwybodol y gallwch godi signal ffôn symudol o Iwerddon a allai godi costau ychwanegol ar eich tariff. Mae signal ar gyfer EE (gorau) a Vodafone o rai ardaloedd ar yr ynys. Nid oes trydan i ail-wefru'ch ffôn symudol ar yr ynys.
 • Gwefrydd solar cludadwy ar gyfer ffonau symudol a thabledi

Cadwch nifer eich bagiau mor fychain â phosibl gan mai dim ond capasiti cyfyngedig sydd gan y cwch. Paciwch yr holl fagiau mewn llwythi bach hawdd eu trin a fydd yn dal dŵr (wedi'u lapio mewn plastig) ac wedi'u cau’n ddiogel. Peidiwch â defnyddio cesys mawr trwm gan fod y rhain yn anodd iawn i’w codi ar y cwch. Nodwch yn glir ar eich bagiau enw'r tŷ lle y byddwch yn aros. Gall bagiau heb eu henwi cael eu gohirio neu fynd ar goll.
Beth fydd yn digwydd bydd tywydd garw a'r cwch yn methu croesi?


Os yw'r tywydd yn rhy ddrwg i'r cwch groesi ar y diwrnod a drefnwyd yn wreiddiol, bydd Colin Evans, y cychwr, yn trefnu croesi ar y diwrnod nesaf sydd ar gael. Ffoniwch 07971 769895 ar ôl 6.30yn ar y noson cyn i chi fynd, i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr amseroedd croesi.

Yn anffodus, ni all yr Ymddiriedolaeth roi ad-daliad am eich llety yn y senario hwn, ond os ydych chi'n ddigon 'ffodus' i fethu â gadael Enlli, nid oes rhaid i chi dalu am y diwrnodau ychwanegol. Mae'r Ymddiriedolaeth yn argymell eich bod yn cymryd yswiriant ar gyfer unrhyw gostau yr eir iddynt oherwydd oedi wrth groesi. Ni allwn argymell cwmnïau yswiriant.
Sut mae ein holl fagiau'n cael eu cludo i'r cwch ac i'n llety ar ôl i ni gyrraedd yr ynys?


Bydd eich bagiau yn cael eu cludo gan 4x4 a threlar i lawr i'r cwch ym Mhorth Meudwy a bydd y tractor a'r trelar neu fygi yn cwrdd â nhw o'r cwch ar ôl i chi gyrraedd Enlli.

Sicrhewch fod eich bagiau mewn bocsys a bagiau bach hawdd eu trin, gan fod angen eu codi ar y cwch. Gofynnwn yn garedig i chi beidio â phacio popeth mewn cês mawr trwm.
Oes gennych ystafelloedd gwely i lawr grisiau?


Mae gan nifer o'r tai ystafelloedd gwely i lawr grisiau, mae'r rhain fel a ganlyn:

Tŷ Capel - 1 x dwbl

Nant - 1 x sengl

Hendy - 1 x sengl

Carreg Fawr - 1 x gwely sengl
Beth yw'r cyfleusterau coginio?


Mae cegin ym mhob tŷ gyda llestri, cyllyll a ffyrc, offer, tebot, cafetiere, sosbenni, popty nwy gyda hob, popty a gril a rhewgell/oergell fach. Does dim angen i chi ddod ag unrhyw beth ychwanegol gyda chi.
Hoffwn gael mwy o wybodaeth am y toiled compost, a allwch chi egluro sut mae'n gweithio?


Mae'r toiledau ar gyfer gwesteion yn doiledau compost syml. Mae ganddyn nhw sedd toiled uwchben bwced. Pan fyddwch wedi defnyddio’r toiled, dim ond papur toiled sy'n cael ei roi yn y toiled, darperir biniau ar gyfer yr holl ddeunyddiau compostadwy eraill. Ychwanegir mymryn bach o lwch llif ar ôl ei ddefnyddio.
Pa oleuadau sydd yn ein llety?


Nid oes trydan yn y tai sydd i'w logi yn Enlli. Darperir lampau solar. Rydym yn argymell i chi dod â thorsh a fflach lamp pen neu ddwy, a batris sbâr.. yn enwedig ar gyfer unrhyw deithiau i'r toiled gyda'r nos!

NI CHANIATEIR y defnydd o ganhwyllau na “tea lights”.

Y newyddion da yw, cewch gyfle i fwynhau rhai o'r awyr dywyllaf yng Nghymru yn Enlli, digon o gyfleoedd i syllu ar y sêr.
A oes oergell / rhewgell yn ein llety?


Mae oergell a rhewgell fach ym mhob tŷ sy'n cael ei bweru gan baneli solar.

Rydym yn argymell eich bod yn dod â llefrith UHT os ydych chi'n aros fwy nag wythnos, neu os oes llawer ohonoch chi'n aros.
A oes bwyd ar gael ar y fferm?


Dewch â'ch bwyd a'ch diod eich hun gyda chi gan nad oes siop fwyd ar yr ynys.

Fodd bynnag, mae'r caffi, sy'n cael ei redeg gan deulu Roberts, yn gwerthu diodydd amrywiol, hufen iâ, byrbrydau a chacennau cartref yn ddyddiol. (yn ddibynnol i gyfyngiadau Covid19)

Mae Tŷ Pellaf wedi'i drwyddedu i werthu alcohol, gan leihau'r angen i ddod â'ch cyflenwadau gyda chi. Mae brecwast llawn, yn enwedig ar ddiwrnodau gadael, ar gael ar adeg sy'n addas i chi, ac mae'r caffi yn bwriadu cynnig prydau min nos neu tecawê ar nosweithiau penodol yn ogystal â noson gaws a gwin unwaith yr wythnos! Gofynnwch am wybodaeth.

Os oes angen mwy o fanylion neu wybodaeth benodol arnoch cysylltwch â'r fferm, bydd rhoi gwybod ymlaen llaw am eich gofynion yn helpu iddynt baratoi eich archeb.

Yn ogystal â'r caffi, mae'r fferm yn gwerthu wyau ffres, llysiau tymhorol, crancod a chimychiaid wedi'u berwi neu'n ffres yn syth oddi ar y cwch, unwaith eto cysylltwch ymlaen llaw i wirio argaeledd ac i archebu.

I gysylltu â Chaffi Tŷ Pellaf , ffoniwch 07535 064943 neu e- bostiwch.
Oes yna siop fwyd?


Nid oes unrhyw siopau bwyd ar yr ynys, dewch â' chyflenwad bwyd a diod gyda chi. Mae dŵr yfed ar gael o un o ffynhonnau'r ynys a rhaid ei ferwi a'i hidlo cyn yfed. Nid oes angen i chi ddod â dŵr yfed potel gyda chi.

Mae’r caffi, sy'n cael ei redeg gan deulu Roberts, yn gwerthu diodydd, hufen iâ, byrbrydau a chacennau cartref yn ddyddiol.

Mae Tŷ Pellaf wedi'i drwyddedu i werthu alcohol, gan leihau'r angen i ddod â'ch cyflenwadau gyda chi. Mae brecwast llawn, yn enwedig ar ddiwrnodau gadael ar gael ac mae'r caffi yn bwriadu cynnig prydau min nos neu tecawê ar nosweithiau penodol yn ogystal â noson gaws a gwin unwaith yr wythnos!

Yn ogystal â'r caffi, maent yn gwerthu wyau ynys ffres, llysiau tymhorol, crancod a chimychiaid wedi'u berwi neu'n ffres, yn syth oddi ar y cwch. Cysylltwch ymlaen llaw i wirio argaeledd ac i archebu.

I gysylltu â Chaffi Tŷ Pellaf , ffoniwch 07535 064943 neu e- bostiwch.
Sut mae'r tai'n cael eu cynhesu?


Mae gan Carreg Fawr, Carreg Bach, Plas Bach, Tŷ Capel, Tŷ Nesaf , Nant a Hendy stof aml-danwydd. Darperir cyflenwad o danwydd ar ddechrau eich gwyliau. Os oes angen mwy arnoch chi, mae pecynnau'n cael eu gwerthu ar yr ynys am £6 y pecyn.

Mae gan Llofft Plas, Llofft Nant a Llofft Carreg (llety'r caplan) a llety'r gwirfoddolwyr i gyd wresogydd nwy Calor .

Mae gan Plas Bach Rayburn â thanwydd olew arno sydd ymlaen ym mis Ebrill a mis Medi - Hydref. Gellir troi hwn ymlaen yn ystod yr haf am dâl ychwanegol, sy'n daladwy wedi i chi gyrraedd.
Beth yw'r sefyllfa ystafell ymolchi a chawod?


Nid oes ystafelloedd ymolchi na chawodydd yn unrhyw un o dai gwyliau Enlli, darperir bowlenni ymolchi. Rydych chi'n defnyddio dŵr o'r gasgen ddŵr y tu allan (nid dŵr y ffynnon gan fod hwn ar gyfer yfed a choginio yn unig). Rydych yn cynhesu'ch dŵr ymolchi ar y stôf mewn sosban fawr a ddarperir i chi. Mae yna ddigon o bowlenni yn y tai, felly gallwch chi fynd â nhw i'ch ystafell i ymolchi. Mae gan Plas Bach a Nant ystafelloedd y gellir eu defnyddio fel ystafelloedd ymolchi. Mae'r toiled yn doiled compost sydd wedi'i leoli yn yr ardd (heblaw am Llofft Plas, lle mae wedi'i gysylltu y tu mewn).
Oes angen i ni ddod â dŵr yfed gyda ni?


Mae dŵr ffynnon yn cael ei redeg i'r tai, a gellir ei yfed ar ôl ei ferwi a'i hidlo. Mae cyfarwyddiadau yn eich llety ar sut i'w wneud.

Os yw hi wedi bod yn haf poeth, efallai y bydd y ffynnon a'n tanciau storio dŵr yn rhedeg yn isel. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw ac yn gofyn i chi ddod â rhywfaint o ddŵr gyda chi. Os na fyddwch chi'n clywed gennym ni, nid oes angen i chi ddod ag unrhyw ddŵr potel gyda chi.
Rydych chi'n ymddangos wedi bwcio'n llawn ar y dyddiadau yr hoffwn eu harchebu. Oes gennych chi restr aros?


Ni allwn gynnig rhestr aros am lety. Cyfeiriwch at dudalen argaeledd y wefan am unrhyw dai sy’n dod ar gael. Mae'r dudalen yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.

Mae unrhyw ddyddiadau a ddaw ar gael hefyd yn cael eu rhoi ar ein tudalen Facebook, Twitter ac Instagram.
Ydi’n bosib i unigolyn ychwanegol aros yn y tŷ, ar y soffa neu ar wely campio?


Ni chaiff nifer yn aros yn y llety, mewn unrhyw amgylchiadau, fod yn fwy na'r uchafswm a nodir ar ein gwefan. Nid yw babanod o dan 2 oed sy'n cysgu mewn crud yn cael eu cyfrif yn yr uchafswm (ac eithrio Carreg Bach, sy'n anaddas i fabanod). Rydym â’r hawl i wrthod mynediad os na ddilynir yr amod hwn. Dim ond y rhai a restrir ar y ffurflen archebu all aros yn y llety.
Pryd cawn archebu gwyliau ar gyfer 2023?


Byddwn yn cychwyn derbyn archebion 2023 yn gynnar flwyddyn nesaf, gydag aelodau Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn cael blaenoriaeth. Os nad ydych yn aelod o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, gallwch ymaelodi yma. Neu fel arall, bydd posib i chi archebu llety wedi i'r cyfnod blaenoriaeth dod i ben.
Oes posib i rywun ymuno â ni ganol wythnos / neu adael ganol wythnos?


Cysylltwch yn uniongyrchol â Colin Evans, sy’n rhedeg y gwasanaeth cwch, ar 07971 769895 ynghylch trefnu cyrraedd neu adael ganol wythnos. Efallai na fydd gwasanaeth cludo bagiau ar yr ynys a thir mawr ar y diwrnod hwnnw felly rydym yn awgrymu bod y gwestai sy'n cyrraedd / gadael yn mynd â dim ond yr hyn y gallant ei gario ei hunain gyda nhw y diwrnod hwnnw, gan adael popeth arall i chi ar y dydd Sadwrn.

Cwestiynau Cyffredinol

Nid ydym eisiau aros wythnos gyfan; oes gwyliau byr ar gael?


Oes, mae rhywfaint o wyliau byr ar gael, am 3 neu 4 noson. Gofynnwn i chi gychwyn eich gwyliau byr ar ddydd Sadwrn a gadael ganol wythnos, neu'n cyrraedd ganol wythnos a gadael ar ddydd Sadwrn, gan mai hwn yw ein diwrnod newid dosiodd.

Nid ydym yn cynnig gwyliau byr dydd Gwener - dydd Sul gan fod hyn yn torri i mewn i 2 wythnos gosod.

Anfonwch e-bost atom yn post@enlli.org gyda'r dyddiadau a'r llety yr hoffech aros, ac os oes gennym argaeledd, byddwn yn cadarnhau'r pris.
Dydw i ddim yn dod â char, beth yw fy opsiynau?


Mae gwasanaethau trên rheolaidd i Pwllheli (yr orsaf reilffordd agosaf). O'r fan hon, gallwch chi ddal y bws 17 i Aberdaron. Mae tacsis ar gael hefyd ond byddem yn argymell archebu ymlaen llaw.

Os oes angen i chi aros y noson cyn i'ch cwch groesi mae yna ddigon o westai, gwely a brecwast a byncdai lleol.

Mae www.aberdaronlink.co.uk yn wefan ddefnyddiol gyda gwybodaeth am sut i gyrraedd Aberdaron, yn ogystal â rhestru llety yn yr ardal.
Ydi'n bosib campio ar yr ynys?


Ni chaniateir gwersylla yn unlle ar yr ynys.
Ydi'n bosib i mi ddod a fy nghi neu gath i Enlli?


Ni chaniateir i ymwelwyr ddod a’u hanifeiliaid anwes i Enlli. Dim ond cŵn gwaith neu gŵn preswylwyr a ganiateir gan Ymddiriedolaeth Ynys Enlli a Chyfoeth Naturiol Cymru. Fel SSSI (Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig) a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, gydag adar sy'n nythu ar y ddaear, mae'n bwysig iawn ein bod yn diogelu'r amgylchedd arbennig hwn.
A allaf hedfan drôn?


Polisi Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yw peidio â chaniatáu hedfan drôn. Mae'r ynys yn amgylchedd unigryw, heddychlon ac yn gartref i fywyd gwyllt pwysig. Gweler ein polisi drôn am ragor o wybodaeth.
Sut mae archebu taith am y dydd i Enlli?


I archebu taith undydd, cysylltwch â Colin Evans ar 07971769895.
Rydych chi'n ymddangos wedi bwcio'n llawn ar y dyddiadau yr hoffwn eu harchebu. Oes gennych chi restr aros?


Ni allwn gynnig rhestr aros am lety. Cyfeiriwch at dudalen argaeledd y wefan am unrhyw dai sy’n dod ar gael. Mae'r dudalen yn cael ei diweddaru'n rheolaidd.
Ydi’n bosib prynu mêl Enlli yn rhywle?


Yn anffodus, nid oes mêl ar gael ar hyn o bryd, ond rydym yn gobeithio y bydd yn y flwyddyn i ddod. Os bydd ar gael dros y we, byddwn yn rhoi'r manylion yma.

Covid19

A fyddwch yn gwneud ad-daliad os bydd ein gwyliau yn cael ei ganslo oherwydd cyfyngiadau Covid19?


 • Os cawn ein gorfodi i ganslo'ch gwyliau am unrhyw reswm, gan gynnwys cyfyngiadau Covid19, byddwn yn eich ad-dalu'n llawn.
 • Byddwn yn ad-dalu cost eich gwyliau yn llawn os byddwch chi'n canslo oherwydd nad yw'r person arweiniol yn eich grŵp yn gallu teithio oherwydd Rheoliadau Covid 19 y Llywodraeth.
 • Byddwn yn eich ad-dalu'n llawn os bydd yn rhaid i chi ganslo oherwydd bod unrhyw un yn eich grŵp yn profi'n bositif am Covid19 neu os oes ganddynt symptomau Covid19 yn y cyfnod cyn eich gwyliau. Os nad oes gan aelodau eraill o'ch grŵp Covid ac nad ydyn nhw wedi bod mewn cyswllt gyda chlâf, gallwch chi barhau â'ch gwyliau.
 • Efallai y byddwn yn cael ein gorfodi i ganslo'ch gwyliau ar fyr rybudd os bu achos o Covid19 yn eich llety yn ystod yr wythnos cyn eich ymweliad. Mae hyn er mwyn ein galluogi i lanhau'n ddwfn a chaniatáu i'r eiddo awyru'n ddigonol cyn i'r gwesteion nesaf gyrraedd. Gobeithiwn y bydd y camau uchod a phopeth rydyn ni'n ei roi ar waith ar yr ynys, yn osgoi'r senario hwn, felly mae'n bwysig eich bod chi'n dilyn ein canllaw canslo fel nad ydyn ni mewn sefyllfa o ganslo archebion oherwydd achosion Covid19 ar yr ynys.
 • Sylwch y bydd unrhyw ad-daliadau am y swm rydych wedi'i dalu i ni am eich llety, ni fyddwn yn talu am unrhyw gostau yr ydych wedi'u hysgwyddo wrth deithio i'r ynys (gan gynnwys y cost y cwch) na llety ar y tir mawr ymlaen llaw.
Rydym eisiau / wedi archebu tŷ i grŵp o bobl o aelwydydd cymysg. Beth yw’r rheolau Covid19 diweddaraf ar hyn?


Gellir gweld Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yma. Yn anffodus, nid oes gennym fwy o wybodaeth na'r hyn a ddarperir ar y wefan hon.

Peidiwch â theithio oni bai bod y canllawiau'n caniatáu ichi wneud hynny. Os na allwch deithio oherwydd cyfyngiadau Covid19, gweler y cwestiwn ar wahân ar ad-daliadau.

Sylwch - gall canllawiau Llywodraeth Cymru fod yn wahanol i ardaloedd eraill yn y DU.
Beth yw'r rheoliadau Covid19 diweddaraf yng Nghymru?


Gellir gweld y canllawiau teithio diweddaraf ar gyfer Cymru ar wefan Llywodraeth Cymru yma.

Sylwch nad oes gennym fwy o wybodaeth na'r wybodaeth sydd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Gall canllawiau yng Nghymru fod yn wahanol i'r rhai yn yr Alban, Lloegr a Gogledd Iwerddon.
Os bydd fy ngwyliau yn cael ei ganslo oherwydd Covid19, a allaf ei drosglwyddo i flwyddyn nesaf?


Os bydd eich gwyliau yn cael ei ganslo oherwydd Covid19, byddwn yn gwneud ad-daliad i chi. Nid ydym yn trosglwyddo gwyliau i'r flwyddyn nesaf. Byddwn yn cysylltu gyda chi cyn gynted â phosibl i drefnu'r ad-daliad. Byddwch yn ymwybodol ein bod yn brysur iawn ar hyn o bryd ac efallai na fyddwn mewn cysylltiad ar unwaith.