Enewebion Cyngor 2021

Gwelwch isod bywgraffiadau'r enwebeion 2021

Alwyn Jones
Llun_edited.jpg

Rwyf yn 67 mlwydd oed  yn fab fferm ac yn byw yn Llanuwchllyn. Fe’m hyfforddwyd yn wreiddiol fel peiriannydd mecanyddol. Ymunais ac Adran Briffyrdd Cyngor Sir Gwynedd yn 1975. Yn 2002 fe’m penodwyd yn Bennaeth yr Adran Adnoddau Dynol, gyda chyfrifoldeb am holl faterion staffio’r Cyngor. Yn y gorffennol bûm yn cyflwyno sawl rhaglen deledu gan gynnwys y darllediadau byw cyntaf o Sioe Amaethyddol frenhinol Cymru. Rwyf yn  Ynad Heddwch, aelod o Gorff Llywodraethol Ysgol Godre’r Berwyn, Cwmni Theatr Bara Caws, Cyngor Cymuned Llanuwchllyn a Chwmni Pum Plwy Penllyn.

Ers i mi ymddeol o’r cyngor yn 2018, rwyf wedi cael cyfle i ymweld ag Enlli ar sawl achlysur ac wedi disgyn mewn cariad a’r Ynys unigryw hon. Rwyf yn ymwybodol o’r heriau ar sialensiau sy’n gysylltiedig â chynnal, cadw a datblygu’r Ynys. Credaf fod gennyf amrediad o sgiliau a phrofiad fyddai o gymorth i gyngor Ymddiriedolaeth Ynys Enlli pe bawn yn ddigon ffodus i gael fy nerbyn.    

Enwebwyd gan Gareth Roberts a Meriel Roberts

Dilwyn Morgan
enlli.jpg

Fy enw yw Dilwyn Morgan ac rydw’i yn 63 mlwydd oedd.  ‘Rwyf yn enedigol o Garnfadryn ble cefais fy magu ar dyddyn bychan. Yn dilyn cyfnod yn y Llynges Fasnach fel Swyddog bum yn ddirprwy bennaeth Gwersyll yr Urdd Glan Llyn ac wedyn yn Warden Llyn Tegid gyda Pharc Cenedlaethol Eryri cyn symud ymlaen i amrywiol swyddi i gyd yn ymwneud a rheoli.

Rwyf yn aelod o Gyngor Gwynedd ac yn aelod Cabinet tros y Gwasanaeth Plant a Chefnogi teuluoedd. Rwyf hefyd yn ymddiriedolwr Canolfan Blant Y Bala ac yn Llywodraethwr Ysgol Godre’r Berwyn a Chadeirydd grŵp cyswllt y trydydd sector yng Ngwynedd.

Fy niddordebau yw hwylio, beicio cerdded a darllen llyfrau teithio.

Mae Enlli  yn bwysig imi ers blynyddoedd lawer ac yn ddiweddar rwyf wedi bod yno  gyda fy ŵyr 9 oed sydd â diddordeb mawr mewn bywyd gwyllt. Byddai yn fraint aruthrol imi gael cyfrannu i sicrhau dyfodol cynaliadwy, ffyniannus a chadarn i'r gymuned yn Enlli.

Enwebwyd gan Gareth Roberts a Meriel roberts

Robert Townsend
Townsend.jpg

Ficer Biwmares. Cadeirydd y Pwyllgor Ysbrydolrwydd, ac Is-Gadeirydd Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

 

Enwebwyd gan Eryl Parry a Helen Wilcox

Eryl Parry
Eryl_edited.jpg

Mae Eryl yn disgrifio ei hun fel Sgowser Cymreig, wedi iddi dyfu i fyny mewn teulu sy'n siarad Cymraeg yn Lerpwl - ac mae ganddi afael da o Wenglish! Yn ogystal â chenedligrwydd deuol, mae hi'n crynhoi'r ddau fyd o fod yn gaplan rheolaidd ar Enlli a rhywun sydd â chefndir masnachol yn y diwydiannau cynadledda, adwerthol a twristiaeth.  Mae hi bellach yn byw yng Nghonwy ac yn gweithio fel Gweinidog Arloesol yn yr Eglwys yng Nghymru, gan ddechrau mentrau newydd.

Meddai, “Fel llawer o rai eraill, rwy’n teimlo ymdeimlad o‘ ddod adref a’r Enlli p'un a fu oes o gymdeithas, neu fel fi - cysylltiad ar unwaith a wnaed ar adeg wych o newid yn fy mywyd personol. Er gwaethaf yr holl heriau a ddaw yn sgil amseroedd fel hyn, mae'n anrhydedd ac yn brofiad sy'n ‘rhoi bywyd’ i weithio ochr yn ochr â phawb sydd ag angerdd am dreftadaeth, bywyd a datblygiad yr ynys.”

Mae Eryl wrth ei fodd â cherddoriaeth, cerdded bryniau a lletygarwch. Mae hi'n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Enwebwyd gan Robert Townsend ac Allan Wilcox

Helen Wilcox
HW4.jpg

Byddai Helen Wilcox yn hapus iawn i barhau fel Ymddiriedolwr ar yr adeg gyffrous hon ym mywyd Enlli. Hi yw ysgrifennydd Pwyllgor Ysbrydolrwydd yr Ymddiriedolaeth, ac mae'n cynorthwyo Caroline yn y swyddfa gyda golygu'r cylchlythyr a'r blwyddlyfr. Trefnodd hefyd arddangosfeydd pen-blwydd yr Ymddiriedolaeth yn 40 oed ar yr ynys ac yn Storiel ym Mangor. Ar ôl ymddeol yn ddiweddar, mae hi'n Athro Emerita mewn Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor.

Enwebwyd gan Robert Townsend ac Eryl Parry

Rod Gritten
new%20pic_edited.jpg

Rwyf wedi bod ar Gyngor Ymddiriedolaeth Ynys Enlli ers 2012 a, hyd at diweddar, wedi bod yn Gardeirydd am ddwy flynedd a hanner. Mae gen i ddiddordeb angerddol mewn rhedeg Cyngor Ymddiriedolaeth ac mae gen i lawer o sgiliau i'w cynnig. Rwyf hefyd yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwyddonol. Mae gen i ddiddordeb arbennig yng nghynaliadwyedd ynni'r ynys a chadwraeth ei hystod unigryw o nodweddion bywyd gwyllt. Rwy'n gwybod ac yn deall dynameg ynys fach ac yn teimlo y byddai'r Ymddiriedolaeth yn elwa o gyfnod hirach gennyf.

 

Mae 12 o enwebeion yn ofynnol i ymddiriedolwr sydd wedi bod yn y swydd am gyfnod o ddau dymor neu fwy.

Enwebwyd gan Dianne Charles, Haf Meredydd, Helen Wilcox, Jacquie Hughes Jones, Jane Kenny, Jo Porter, Margaret Dunn, Peter Lockyer, Richard Farmer, Susan Blagden, Perdita Dawson, Meg Gritten.

Jacquie Hughes Jones
Jacquie%202018_edited.jpg

Mae fy nghartref yn Llŷn, lle mae fy nheulu wedi byw ers dros ganrif. Fel llawer o'm cwmpas, rwy'n teimlo affinedd arbennig, parch a diddordeb yn Enlli. Ar ôl ymweld â’r ynys sawl gwaith, credaf yn gryf ei bod yn bwysig amddiffyn a datblygu harddwch naturiol yr ynys a’i bywyd ysbrydol, artistig, diwylliannol ac economaidd yn sympathetig.

Mae fy nghefndir yn y diwydiant twristiaeth y bûm yn gweithio ynddo am ychydig dros 16 mlynedd mewn sawl swydd uwch. Ar ôl seibiant gyrfa i fagu fy nheulu, dychwelais i weithio'n lleol ond y tro hwn yn y sector elusennau. Ar hyn o bryd rwy'n rheoli'r gwaith codi arian ledled Cymru ar gyfer Cŵn Tywys i'r Deillion.

 

Fy rôl bresennol yw meddwl yn strategol er mwyn sicrhau ein bod yn codi incwm cynaliadwy. Rwy'n rheoli rhwydwaith grwpiau codi arian helaeth (20 grŵp gyda thua 300 o wirfoddolwyr) ac rwy'n gyfrifol am gychwyn ymgyrchoedd, recriwtio, hyfforddi a mentora. Rwyf hefyd yn monitro ac yn ymateb i berfformiad ariannol ac yn sicrhau ein bod yn dilyn llywodraethu cywir. Rydym yn gweithio fel tîm effeithiol ac yn cael hwyl. Yn ogystal â rheoli'r grwpiau, rwy'n datblygu ac yn cynnal perthnasoedd gwaith da gyda chefnogwyr presennol a newydd, sefydliadau lleol, busnesau, grwpiau cymunedol ac ysgolion.

 

Yn fy amser hamdden rwy'n parhau i fwynhau teithio, mae gen i ddiddordeb mawr yn y celfyddydau gweledol, dawns a darllen. Rwy'n Ysgrifennydd grŵp eglwysi Nefyn ac yn helpu gyda'r adran ieuenctid yng nghlwb hwylio Pwllheli. Rwy'n hapusaf yn rhannu pryd o fwyd gyda theulu a ffrindiau.

Enwebwyd gan Susannah Robinson a Caroline Jones

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.