Enewbion Cyngor 2019

Gwelwch isod bywgraffiadau'r enwebion 2019, 

Andrew Giule

Credaf fod gennyf amrywiaeth o sgiliau a chefndir gwerthfawr a fyddai o fantais i Ymddiriadolaeth Enlli. Mae gennyf Gymhwyster Galwedigaethol lefel 3 mewn plastro a thros pum młynedd o weithio gydag adeiladwr llwyddiannus. Dyma sgiliau defnyddiol i'w cael o safbwynt cadw ac adnewyddu adeiladau a thai sydd ar yr Ynys.

Bu i mi dreulio tair młynedd yn Seland Newydd a chefais brofiadau fythgofiadwy yno yn y sector amaethyddol. Datblygais sgiliau pwysig megis datrys problemau, gweithio yn annibynnol a gweithio fel aelod gwerthfawr o dim. Yn ogystal a hyn, rwyf wedi cael pymtheg młynedd o brofiad yn y byd amaeth, sydd yn amrywio o Ben Llŷn i Seland Newydd. Credaf y byddai'r profiadau yma o fantais fawr i Ymddiriadolaeth Enlli.

Mae gennyf ddiddordeb bersonol mewn gweld Ynys Enlli yn datblygu a llwyddo. Mae fy swydd bresenol gyda gwasanaeth cychod Enlli, sydd felly yn golygu fod hyn yn fater agos iawn i'm całon i. Credaf fod yr uchod ymhlith rhai o'r prif resymau pam y byddwn yn aelod gwerthfawr o'r cyngor. Gellir dweud y byddai modd ehanghu a rhannu'r profiadau yma pe byddwn yn cael fy ystyried yn aelod o'r cyngor.

Wedi ei enwebu gan Ernest Evans a Christine Evans

Dot Tyne

Cwta ddwyawr o ymweliad brysiog â Thŷ Pellaf gyda golwg i’w wneud yn gartref i mi oedd fy mhrofiad cyntaf o Enlli. Bu Tim a minnau’n byw ar yr ynys rhwng 1994 a 1998, yn gwarchod y praidd defaid ac yn chwarae rhan ganolog yn y gymuned, gan briodi a dechrau teulu yn ystod y cyfnod. Mae gweithio fel gwirfoddolwr ochr yn ochr â fy merched mewn blynyddoedd diweddar wedi ail-gynnau fy nghyswllt â’r ynys, a gyda fy mhlant bellach bron yn oedolion, mae gen i fwy o amser i fynd ar drywydd y diddordeb hwn.

Yn ogystal â magu teulu a sefydlu busnes amaethyddol hyfyw ym Mhen Llŷn, rwyf dros y deng mlynedd diwethaf wedi gweithio fel Gweinyddwr, Ysgrifennydd Cwmni a Thrysorydd i nifer o sefydliadau aelodaeth ac elusennau o gryn faint. Gyda chyfanswm aelodaeth o dros 1000 o unigolion, mae gennyf brofiad helaeth o sut i redeg a rheoli sefydliadau dielw.

Roeddwn yn ifanc iawn yn ystod fy nghyfnod ar Enlli, ac roedd yn un o gyfnodau ffurfiannol fy mywyd. Fe elwais yn fawr o’r brofiad, ac fe’m siapiodd i’r person ydw i heddiw. Bellach, fe hoffwn innau roi rhywbeth yn ôl, ac fe deimlaf fod gwasanaethu ar y Cyngor yn un ffordd o wneud hynny, yn ogystal â pharhau i wneud fy rhan fel gwirfoddolwr rheolaidd. Rwyf yn angerddol dros barhad Enlli fel cymuned iach ac hyfyw, er bychan o ran maint; a dyma un o’r pethau hynny sy’n gwneud y lle yn un mor arbennig. Fy ngobaith yw bod edrych ar yr ynys mewn modd holistaidd – gan gynnal parch tuag at bob edefyn buddiant sy’n creu’r cyfan – yn safbwynt gadarnhaol all gynnig budd a chymorth i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn ei gwaith.

Wedi ei enwebu gan Bert Dawson a Haf Meredydd

Lona Williams

Cefais fy ngeni a'm magu yn yr ardal leol, gyda diddordeb mawr yn Ynys Enlli. Braint fawr fyddai cael y cyfle i gefnogi'r ymddiriedolaeth yn nyfodol Enlli.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel Partner Busnes Rhagoriaeth Gweithredol Rhanbarthol ar gyfer sefydliad gwyliau ledled y DU yn y diwydiant twristiaeth. Rwyf wedi gweithio i'r cwmni ers dros 13 mlynedd mewn swyddi rheoli ac wedi symud i fy rôl newydd dros dwy flynedd yn ôl. Mae fy rôl yn cynnwys cefnogi adran y sefydliad trwy newid busnes a drwy feddwl yn strategol. Mae'r newid busnes mewn effeithlonrwydd, sgiliau allweddol rheolwyr unigol, perfformiad ariannol trwy reoli costau a chyflogau, ac adeiladu cynhyrchiant cynaliadwy yn nyfodol yr adran. Mae gennyf brofiad o ymweld â safleoedd ac archwiliadau. Rwyf hefyd yn cefnogi hyfforddiant, trwy gynnal diwrnod hyfforddiant gweithdy neu un i un.

Wedi ei enwebu gan Ernest Evans a Christine Evans. 

Siân Stacey

Ar ôl bod yn ymweld ag Enlli yn flynyddol ers i mi fod yn 8 oed, ac yna wythnosau a misoedd gwirfoddoli rheolaidd gyda'r Wylfa adar a'r fferm, bues yn y swydd Warden / Rheolwr Ynys i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli o fis Tachwedd 2015 tan fis Rhagfyr 2018. Datblygais ddealltwriaeth dda o waith bob dydd yr ynys a'r Ymddiriedolaeth a gweithredais nifer o welliannau i ystod o brosesau.

 

Cyn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth, roeddwn yn Rheolwr Datblygu gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Roedd y sefydliad hwn yn rheoli rhoddion dyngarol ledled y wlad (yn bennaf gyda rhoddwyr mawr). Rwyf wedi datblygu a rheoli cleientiaid presennol gan gynnwys rhoddwyr preifat, busnesau, cynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol. Mae'r rôl hon wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth i mi i gymhellion rhoddwyr, y trydydd sector a'r broses ymgeisio ar gyfer elusennau.

 

Rwyf bellach yn gweithio i Fenter a Busnes ar eu prosiect Cywain. Rwy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru i hyrwyddo eu busnesion mewn nifer o ffyrdd, fel sioeau masnach, digwyddiadau defnyddwyr a gwyliau bwyd a diod eraill.

 

Mae gen i brofiad ym maes marchnata, datblygu gwefannau, rheoli cleientiaid, ceisiadau grant, codi arian a chynllunio strategol. Rwy'n credu bod fy mhrofiad fel trigolyn Enlli, cyn gweithiwr yr Ymddiriedolaeth a fy mhrofiad proffesiynol blaenorol a chyfredol yn fy ngwneud yn ymgeisydd cryf fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Wedi ei enwebu gan Gwyn Stacey a Medi James. 

Elfed Gruffydd

Eisoes yn aelod o'r cyngor yn ceisio am gyfnod newydd o dair blynedd.

 

Brodor o Langwnnadl, Llŷn ac yn Bennaeth Ysgol Cymerau, Pwllheli am 20 mlynedd cyn ymddeol.

 • Aelod o Gyngor Tref Pwllheli ac wedi bod yn faer y dref ar ddau achlysur. Bu wedyn yn gydlynydd Ysgolion Gwyrdd Dwyfor, Arfon a Meirionnydd.

 • Yn ymddiddori ym mywyd diwylliannol yr ardal a bod ynglŷn â digwyddiadau megis Ewrosgol, Gŵyl Cynan, Pwllheli 650 a Botwnnog 400.

 • Awdur llyfrau hanes lleol ‘Ar Hyd Ben Rallt’ a Llŷn (cyfieithwyd hwn).

 • Ar gais AHNE Llŷn arweiniodd ar brosiectau ar Enwau Arfordir Llŷn,  a Caeau Llŷn a Ffynhonnau Meddyginiaethol a Sanctaidd yr ardal ynghyd â Phen Llŷn yn ystod y ddau Ryfel Byd.

 • Bydd yn cyflwyno sgyrsiau ar sawl testun i gymdeithasau lleol.

 • Bu’n casglu tystiolaeth i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli a Phartneriaeth Tirlun Llŷn ar gyfer gwefan newydd Ynys Enlli . Yn sgil hyn gofynnwyd iddo fynd â  phlant Ysgolion Cynradd Llŷn ar deithiau dydd i Ynys Enlli. Hefyd ar gyfer gwefan ‘Ein Treftadaeth’ a hynny wedi lleoli o gwmpas Amgueddfa Forwrol Nefyn, Porth y Swnt, Ynys Enlli, Plas yn Rhiw, Plas Glyn y Weddw a Phlas Heli.

 • Aelod o Gyngor Ynys Enlli a phwyllgor Cymdeithas Ffynhonnau Cymru.

 • Aelod o bwyllgorau Prosiect Plas Carmel gan ymddiddori’n fwyaf arbennig yn yr agweddau diwylliannol / hanes lleol.

Wedi ei enwebu gan Susannah Robinson a Caroline Jones

Rod Gritten

Eisoes yn aelod o'r cyngor ac yn ceisio cael ei benodi i'r swydd Cadeirydd ar ôl bod yn Gadeirydd mewn gofal ers Mai 2019.

 

Rwy'n Gadeirydd EcoBro Meirion-Dwyfor, ein grŵp Cynaliadwyedd lleol ac ar Gyngor Gwersylloedd Ysgolion Coedwig (FSC), elusen addysgol sy'n gwersyll tua 2,500 o blant bob blwyddyn. Rwyf hefyd yn cynnal gwersylloedd plant bob blwyddyn ar gyfer FSC. Roeddwn ar Bwyllgor Ymgynghorol Pysgodfeydd, Ecoleg a Hamdden Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Phwyllgor Ymgynghorol RSPB Cymru. Rwyf hefyd wedi cael cyfnod byr fel Ymddiriedolwr Cymdeithas Eryri ac roeddwn yn Gyfarwyddwr COFNOD, y Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth leol ar gyfer Gogledd Cymru.

Wedi ei enwebu gan Susannah Robinson a Susan Blagden. 

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks