IMPORTANT, PLEASE READ. SCROLL DOWN FOR ENGLISH

PWYSIG - DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Diolch am gysylltu, byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Archebu Gwyliau 2022

 • Mae archebion ar gyfer 2022 bron yn llawn. Os bydd unrhyw dai yn dod ar gael byddent yn cael eu rhoi ar galendr argaeledd 2022 yma.

 • Nid oes gennym restr aros am lety, ewch i'r wefan i weld beth sydd ar gael.

 • Mae'n ddrwg gennym ond nid ydym yn gallu cydnabod derbynebau taliadau ar hyn o bryd.

Archebu Gwyliau 2023

 • Bydd archebion ar gyfer 2023 yn agor i’n haelodau ym mis Mai eleni. Os hoffech chi ddod yn aelod o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, ewch i’n gwefan yma.

Gwybodaeth Arall

 • Mae yna gyfoeth o wybodaeth am Enlli a'ch gwyliau / ymweliad ar ein gwefan. Os yw’r wefan yn ateb eich ymholiad, mae'n ddrwg gennym na fyddwn yn gallu ymateb yn unigol i'ch e-bost.

 • Os nad yw'r uchod wedi ateb eich ymholiad, byddwn yn cysylltu gyda chi cyn gynted â phosibl.

 • Tripiau dydd - ffoniwch Colin Evans ym Mordaith Llŷn i archebu taith undydd - 07971 769895

 • Mae ein swyddfa ar agor ar ddydd Mercher 10-5 a dydd Gwener 10-12.

------------------------------

Thank you for getting in touch, we will respond to your enquiry as soon as possible.

Booking for 2022

 • Bookings for 2022 are almost full. Should there be any cancellations they will show on the 2022 availability calendar here.

 • We do not have a waiting list for accommodation, please visit the website for availability and cancellations.

 • We regret that we are currently unable to acknowledge payment receipts.

Bookings for 2023

 • Bookings for 2023 open for members of the Trust in May. If you would like to become a member of the Bardsey Island Trust, please see our website here.

Frequently Asked Questions

 • There is a wealth of information regarding Bardsey and your stay/visit on our website. If your query is covered by information there, we regret that we will be unable to reply individually to your email.

 • If the above has not answered your enquiry, we will be in touch as soon as possible. 

 • Day trips – please telephone Colin Evans at Mordaith Llŷn to book a day trip – 07971 769895

 • Our office is open on Wednesdays 10-5 and Fridays 10-12.