IMPORTANT, PLEASE READ. SCROLL DOWN FOR ENGLISH

PWYSIG - DARLLENWCH OS GWELWCH YN DDA

Diolch am gysylltu. Oherwydd Covid19 a ffactorau eraill, rydym yn derbyn llawer mwy o negeseuon e-bost na’r arfer ar hyn o bryd, yn enwedig mewn perthynas ag archebion. Er mwyn i ni allu parhau i weithredu'n effeithlon, nodwch:

Covid 19 

 • Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am archebion 2021 a rheoliadau Covid19 i'w gweld ar ein gwefan yma. Sylwch fod rheoliadau Cymru yn aml yn wahanol i'r rhai yn Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban. Gellir gweld y canllawiau diweddaraf i deithwyr yng Nghymru yma.

 • Os bydd yn rhaid i ni ganslo'ch gwyliau oherwydd rheoliadau Covid19 byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl i drefnu ad-daliad llawn - ond byddwch yn ymwybodol nad oes gennym fwy o syniad o'r hyn sy'n mynd i ddigwydd yn y misoedd i ddod nag oes gennych chi.

Archebu Gwyliau 2021

 • Mae archebion ar gyfer 2021 bron yn llawn. Os bydd unrhyw dai yn dod ar gael byddent yn cael eu rhoi ar galendr argaeledd 2021 yma.

 • Nid oes gennym restr aros am lety, ewch i'r wefan i weld beth sydd ar gael.

 • Mae'n ddrwg gennym ond nid ydym yn gallu cydnabod derbynebau taliadau ar hyn o bryd.

Archebu Gwyliau 2022

 • Bydd archebion ar gyfer 2022 yn agor i’n haelodau ar 14 Ebrill ac ar Fehefin 16 ar gyfer y rhai nad ydynt yn aelodau. Os hoffech chi ddod yn aelod o Ymddiriedolaeth Ynys Enlli, ewch i’n gwefan yma.

Gwybodaeth Arall

 • Mae yna gyfoeth o wybodaeth am Enlli a'ch gwyliau / ymweliad ar ein gwefan. Os yw’r wefan yn ateb eich ymholiad, mae'n ddrwg gennym na fyddwn yn gallu ymateb yn unigol i'ch e-bost.

 • Os nad yw'r uchod wedi ateb eich ymholiad, byddwn mewn cysylltiad cyn gynted â phosibl.

 • Tripiau dydd - ffoniwch Colin Evans ym Mordaith Llŷn i archebu taith undydd - 07971 769895

 • Mae ein swyddfa ar agor ar ddydd Mercher 9-5 a dydd Gwener 9-12.

------------------------------

Thank you for getting in touch. Due to Covid19 and other factors, we are currently receiving many more emails than usual, particularly in relation to bookings. In order that we can continue to operate efficiently please note:

Covid 19

 • The latest information regarding 2021 bookings and Covid19 regulations can be found on our website here. Please note that regulations for Wales are often different from those in England, Ireland and Scotland. Latest guidance for travellers in Wales can be found here.

 • If your holiday has to be cancelled by us because of Covid19 regulations we will contact you as soon as we know and as soon as possible to arrange a full refund–but please be aware we have no more idea of what is going to happen in the months ahead than you do.

Booking for 2021

 • Bookings for 2021 are almost full. Should there be any cancellations they will show on the 2021 availability calendar here.

 • We do not have a waiting list for accommodation, please visit the website for availability and cancellations.

 • We regret that we are currently unable to acknowledge payment receipts.

Bookings for 2022

 • Bookings for 2022 open on 14th April for members of the Trust and June 16th for non-members. If you would like to become a member of the Bardsey Island Trust, please see our website here.

Frequently Asked Questions

 • There is a wealth of information regarding Bardsey and your stay/visit on our website. If your query is covered by information there, we regret that we will be unable to reply individually to your email.

 • If the above has not answered your enquiry, we will be in touch as soon as possible. 

 • Day trips – please telephone Colin Evans at Mordaith Llŷn to book a day trip – 07971 769895

 • Our office is open on Wednesdays 9-5 and Fridays 9-12.