top of page

Gwirfoddoli yn 2024

Mae gwirfoddoli yn gyfle i gefnogi Ynys Enlli a gwaith yr Ymddiriedolaeth i gynnal a chadw tir ac adeiladau’r ynys weithiol hon ac i warchod ei bywyd gwyllt a’i harddwch naturiol. Mae hwn hefyd yn gyfle i chi aros ar yr ynys y tu allan i'r tymor ymwelwyr, neu dreulio cyfnod estynedig ar yr ynys yn ystod y tymor gwyliau. Yn gyfnewid am eich llety, gofynnwn am tua 5 awr o waith y dydd gennych chi, 5 diwrnod yr wythnos. Ewch amdani, gwnewch gais heddiw!

Gwirfoddolwyr Cyn -Tymor (Chwefror-Mawrth) 

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd am ymuno â thîm yr ynys o ganol mis Chwefror hyd ddiwedd mis Mawrth. Rydym yn chwilio am unigolion neu grŵp o wirfoddolwyr i ddod i helpu i gael y lletyai yn barod ar gyfer y tymor gwyliau. Mae llawer iawn o waith glanhau i’w wneud, yn ogystal â phaentio a pharatoi’r ystafelloedd yn ystod yr wythnosau hyn. Mae croeso i chi wneud cais am wythnos neu fwy.

Dewiswch ‘Cyn Tymor’ yn y ffurflen gais a nodwch y dyddiadau a ffafrir. (dydd Mercher i ddydd Mercher). Mae siawns uwch fod y cwch ddim  yn  rhedeg yn rheolaidd ym mis Mawrth oherwydd y tywydd, felly byddwch yn barod i fod yn hyblyg.
 

Dyddiadau sydd ar gael

Nid oes dyddiadau ar gael bellach - mae bob dyddiad yn llawn. 

Gwirfoddolwyr Hir Dymor (Chwefror-Hydref) 

Dyma gyfle gwych i gael blas ar fywyd ar yr ynys yn ystod misoedd prysur y gwanwyn ar haf. Byddwch yn helpu'r tîm i gynnal a chadw'r tai, y gerddi a'r mannau cyhoeddus i safon uchel ar gyfer ymwelwyr a gwesteion sy'n aros. Byddwch yn helpu’r Wardeniaid Llety ar ddiwrnodau ‘changeover’ ac yn y gerddi, ac yn cynorthwyo Rheolwr yr Ynys gyda thasgau gwaith tir a chynnal a chadw. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig, gweithgar. Addas ar gyfer unigolion neu gwpl sy'n fodlon rhannu ystafell.

Dyddiadau sydd ar gael

Nid oes dyddiadau ar gael bellach - mae bob dyddiad yn llawn.

vols_enlli_bardsey.jpg

Gwirfoddolwyr Ôl-dymor (Hydref)

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr sydd am ymuno â thîm yr ynys ym mis Hydref. Rydym yn chwilio am unigolion neu grŵp o wirfoddolwyr i ddod i helpu i gau'r llety ar ôl y tymor gwyliau. Mae llawer iawn o waith glanhau i'w wneud, yn ogystal â phaentio a phacio dodrefn a chynfasau ac ati yn barod ar gyfer y gaeaf. Mae croeso i chi wneud cais am wythnos neu bythefnos.

Dyddiadau sydd ar gael

Nid oes dyddiadau ar gael bellach - mae bob dyddiad yn llawn. 

MI FYDDWN YN AGOR CEISIADAU GWIRFODDOLI 2025 YM MEDI 2024

Sut mae'n gweithio - wythnos arferol

Dydd Mercher - Cyrraedd - cwrdd â’r wardeniaid a setlo i mewn i’r llety,
Dydd Iau - Gweithio gyda Rheolwr yr Ynys ar dasgau gwaith tir a chynnal a chadw.
Dydd Gwener - diwrnod i ffwrdd
Dydd Sadwrn - Glanhau lletyai gwyliau ‘changeover’ gyda Wardeniaid Llety
Dydd Sul - diwrnod i ffwrdd
Dydd Llun - Gwaith ar dasgau a osodwyd gan Reolwr yr Ynys
Dydd Mawrth - Gweithio gyda Wardeniaid Llety yn y gerddi
Dydd Mercher -Gweithio gyda Rheolwr yr Ynys ar dasgau gwaith tir a chynnal a chadw.


Mae tasgau arferol yn cynnwys peintio ffenestri, arwyddion a gatiau, torri a chasglu gwair, chwynnu ‘cobbles’, cynnal y berllan, torri llwybrau’r mynydd, gwaith coed a hel sbwriel ar y  traethau.

Sut mae'n gweithio - proses ymgeisio

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais i wirfoddoli gyda ni, llenwch y ffurflen gais a'i hanfon i'r cyfeiriad ar y ffurflen. Os hoffech fwy o wybodaeth cysylltwch â bardseyenlli@gmail.com.

Os nad yw'r dyddiadau/cyfleoedd yn cyd-fynd â'ch amserlen, cysylltwch â ni ac efallai y byddwn yn gallu darparu ar eich cyfer am gyfnodau byrrach.

Beth i'w ddisgwyl - Llety

Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus cyn gwneud cais. Mae'r llety'n sylfaenol a gall rhai adegau o'r flwyddyn fod yn oer.

Cyfleusterau

Yn ystod y tymor byddwch yn aros yn Beudy Plas.

Cyn ac ar ôl y tymor byddwch yn gallu aros yn y tai gosod (gweler y wefan).

 • Mae gan Beudy Plas un ystafell wely gyda dau wely sengl a chegin yn yr iard. Mae oergell solar a phopty nwy. Os ydych yn dod am gyfnod estynedig, mae lle mewn rhewgell cymunedol ger Tŷ Bach.

 • Bydd gan eich llety hylifau glanhau addas ac offer i chi eu defnyddio.

 • Gofynnwn yn garedig i chi gadw lefel uchel o lanweithdra yn ystod eich arhosiad a gadael y tŷ fel y daethoch o hyd iddo.

 • Cawod Awyr Agored (os oes digon o ddŵr glaw)

Beth i'w ddisgwyl - Teithio

Y Gwch a Pharcio

Mae gwybodaeth i westeion isod. Pris tocyn cwch yw £60 y pen a mae y parcio yn £20 yr wythnos ar y fferm. Mae'n debyg y bydd yn haws talu'r rhain mewn arian parod wrth gyrraedd.

Ffoniwch Colin Evans, y cychwr, ar ôl 6.30pm ar y noson cyn i chi adael i gael gwybod faint o'r gloch i gyrraedd. Ffôn: 07971 769895. Nid yw Swyddfa Enlli yn gallu cadarnhau amseroedd croesi'r cwch. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi gwybod i ni am y nifer cywir o deithwyr a ddisgwylir ar gyfer y daith cwch.

Bydd y wardeniaid yn eich croesawu oddi ar y gwch ac yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cyn i chi anfon e-bost atom gydag ymholiad pellach, ewch i'r dudalen yma am atebion i lawer o gwestiynau cyffredin.

Cyrraedd Fferm Cwrt

Gyrrwch i fyny mynedfa’r fferm, heibio’r ffermdy ar y dde i chi a pharcio’ch car yn y cae tu ôl i’r tŷ.

 • Peidiwch â mynd at ddrws y cartref os gwelwch yn dda, gellir talu am barcio drwy roi arian parod neu siec i G Roberts yn y bwced casglu a fydd yn amlwg i’w weld. Dewch â'r swm cywir (£20 y car yr wythnos), gan na fydd unrhyw newid yn cael ei roi.

 • Sylwch nad oes toiledau cyhoeddus yng Nghwrt. Mae'r toiledau cyhoeddus agosaf ym maes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Aberdaron. Beth am alw i mewn i fecws Islyn a Spar i siopa ar yr un pryd!

 • Unwaith y byddwch wedi parcio, bydd y tractor bagiau a’r trelar yn cyrraedd yn fuan, a byddwch yn cael gwybod beth i’w wneud nesaf.

 

Bagiau

 • Paciwch eich bagiau yn ofalus, gan gofio y bydd angen i chi allu codi pob bag/bocs uwchben uchder ysgwydd i'w gludo ar y cwch ac oddi arno ac y gallai hefyd wlychu! Mae ychydig o fagiau bychain yn well nag un cas mawr. Cofiwch ei gadw i tua. 30kg y person.

 • Mae blychau storio plastig yn ddelfrydol.

 • Er mwyn lleihau faint o drin, gofynnwn yn garedig i chi bacio DIM OND YR HYN SYDD EI WIR ANGEN.

 • Peidiwch ag anghofio labelu pob bag a blwch yn glir gydag enw’r tŷ lle byddwch chi’n aros neu fe allent fynd ar goll wrth eu cludo.
   

RHESTR WIRIO GWIRFODDOLI YNYS ENLLI

Rydym wedi cynhyrchu’r rhestr wirio ddefnyddiol hon o bethau i wneud yn siŵr eich bod yn mwynhau eich arhosiad a pheidiwch ag anghofio unrhyw beth:

 • Meddyginiaeth – gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o unrhyw feddyginiaeth ar bresgripsiwn/epi-pens/inswlin ac ati, ac ychwanegol rhag ofn y bydd oedi wrth ddychwelyd.

 • Bwyd a diod - nid oes unrhyw siopau yma felly gwnewch yn siŵr eich bod wedi pacio’r holl fwyd sydd ei angen arnoch ac ychydig yn ychwanegol rhag ofn y byddwch yn mynd yn sownd am ddiwrnod neu ddau. Mae gan bob tŷ oergell fach a rhewgell.

 • Mae digon o ddŵr yfed ar yr ynys, ni fydd angen i chi ddod ag unrhyw beth gyda chi. Mae gan y fferm ddiodydd meddal, gwinoedd, cwrw a gwirodydd ar werth wrth y botel yn ogystal ag wyau, cimychiaid a chranc. Gallwch hefyd archebu pryd tecawê gyda'r hwyr a/neu frecwast drwy drefniant ymlaen llaw. Ffôn: 07535 064943 neu e-bost wgroberts@hotmail.co.uk. Cysylltwch â nhw ymlaen llaw hefyd i archebu cynnyrch ffres.

 • Cynfasau gwely a gorchuddion duvet i welyau sengl ym Meudy Plas

 • Casys gobenydd

 • Lliainiau sychu llestri a thyweli

 • Argymhellir sliperi neu esgidiau dan do oherwydd gall y lloriau fod yn oer.

 • Dillad gwaith addas - cot law, gwrth-ddŵr, esgidiau cerdded, welingtons,

 • Torsh pen – mae gan bob tŷ rywfaint o olau gan bwer solar ond argymhellir eich bod yn dod â torsh pen ar gyfer y nos a theithiau hwyr i’r tŷ bach!

 • Gwefrydd solar a phecyn batri - cyfyngedig iawn yw'r trydan solar a ddarperir gennym, rydym yn argymell dod â gwefrydd solar neu becyn batri â gwefr lawn os oes gennych un; rydym yn gallu gwiferu eitemau bach fel ffonau neu gamerâu i chi os yw'n ddigon heulog / gwyntog.

 • Arian parod – mae yna ychydig o siopau anrhegion a chaffi, a chan nad oes gennym ni dwll yn y wal yn Enlli, dewch â digon o arian parod neu lyfr siec.

Yr hyn yr ydym yn ei gyflenwi

 • Hylif golchi llestri

 • Sbwng golchi llestri a chlytiau glanhau

 • Mae gan eich cegin yr holl offer sydd eu hangen arnoch chi.

 • Papur toiled

 • Clustogau a duvet ar gyfer pob gwely

 • Poteli dŵr poeth

 • Menig ac offer gwaith (er bod croeso i chi ddod â rhai eich hun)

 

Diolch am ddarllen y pecyn hwn, a gobeithiwn glywed gennych yn fuan!

Ymaelodi
 
 
Ymaelodwch ag Ymddiriedolaeth Ynys Enlli i gyfrannu at ddyfodol yr ynys.
Gwirfoddoli
 
 
Mae nifer o gyfleoedd i wirfoddoli ar yr ynys. 
Cyfrannu
 
Rhowch rodd i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli er mwyn cefnogi ein gwaith a gwarchod yr ynys i'r cenedlaethau i ddod. ​
bottom of page