Aros ar Enlli

Archebwch eich gwyliau unigryw ar Enlli heddiw. Mae dewis o sawl tŷ, yn cynnwys ffermdai sylweddol, llofftydd ac un hen fwthyn, i gyd wedi eu rhestru gan CADW. 

Saif Ynys Enlli tua 2 filltir (3 cilomedr) ar draws y Swnt o Benrhyn Llŷn, gogledd Cymru.

 

O’r tai hunan-arlwyol sy’n cael eu gosod gan yr Ymddiriedolaeth, mae tri yn gyn-ffermdai sylweddol sy’n sefyll ar wahân, mae tri yn dai pâr sy’n gyn-ffermdai hefyd, mae un yn fwthyn â chroglofft a’r lleill yn stablau wedi eu newid yn lletai. Maent i gyd yn gadarn ac yn llawn cymeriad ac ar gael i aros rhwng Ebrill a mis Hydref. 

 

Mae manylion bob tŷ isod, yn cynnwys lluniau o'r ystafelloedd, prisiau ac argaeledd. Mae'r wythnos gosod yn cychwyn ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â ni os hoffech aros am llai na wythnos. Rydym hefyd yn cymryd archebion gwyliau byr. Gellir cymryd gwyliau byr am 3 noson neu 4 noson, wrth gyrraedd ar ddydd Sadwrn, neu gyrraedd canol wythnos a gadael ar ddydd Sadwrn. Cysylltwch â ni am brisiau.

Llety ar gael i aros ynddo
Llofft Plas

Adnewyddwyd Llofft Plas, sydd bellach yn llety poblogaidd a chyfforddus, o hen stabl. Oddi yma cewch un o'r golygfeydd gorau o'r ynys; yn edrych i gyfeiriad y goleudy o'r drws ffrynt. Saif oddeutu hanner canllath o'r lôn, ac mae'n rhan o gasgliad sylweddol o adeiladau Plas Bach.

 

Ar y llawr isaf mae un ystafell fyw/cegin ac mae ystafell wely i fyny'r grisiau, sydd â 2 wely sengl. Mae gwresogydd nwy ar gyfer defnydd i lawr grisiau. Nid oes gardd yn Llofft Plas, ond mae digon o le i eistedd o flaen yr adeilad, a chwrt glaswelltog yn y cefn.

Cysgu 2
Carreg Bach

Yn addas ar gyfer un neu ddau, mae'r bwthyn Cymreig traddodiadol yma yn llawn cymeriad. Mae ystafell fyw â stôf aml-danwydd a chegin fechan i lawr y grisiau a chroglofft agored o dan y to gyda phen pellaf y ddau wely sengl yn cyffwrdd tu mewn y llechi. Mae'r ystol gref a osodwyd yn ei lle pan adeiladwyd y tŷ yn parhau i gael ei defnyddio i gyrraedd y groglofft hyd heddiw.

 

O du blaen y bwthyn mae golygfeydd gwych i'r gorllewin ar draws yr ynys a thuag at fynyddoedd Wicklow yn Iwerddon.

Cysgu 2
Llofft Nant

Adnewyddwyd Llofft Nant, sydd yn llety cyfforddus a chartrefol, o hen stabal. Mae'n agos at dŵr yr Abaty a'r capel, a drws nesaf i siop ac arddangosfa'r ynys.

Mae iard gysgodol o'i flaen gyda digon o le i ymlacio yn yr haul. 2 wely sengl sydd yn y lloft. Mae gwresogydd nwy ar gyfer defnydd i lawr grisisau. Ceir golau trydan o baneli solar yn y llety yma.

Cysgu 2
Nant

Hen ffermdy ydy Nant sydd drws nesaf i Hendy. Bu'r ffermdy hwn yn gartref i deulu tan ychydig wedi' r Ail Ryfel Byd. Defnyddiwyd y bachau yn y nenfwd i hongian cig moch wedi ei halltu. O du blaen y tŷ ceir golygfeydd godidog i gyfeiriad Iwerddon a'r tu ôl i'r tŷ mae gardd gysgodol.

Mae'n agos at dŵr yr Abaty a chapel yr ynys. Mae'r tŷ yn ddrych-ddelwedd o Hendy ac yn aml bydd dau deulu, neu grŵp mawr sy'n dymuno bod yn agos at ei gilydd, yn llogi'r ddau dŷ. Mae yna 1 stafell wely dwbl, 1 sengl ac un gyda 3 gwely sengl ynddo. Mae stôf aml-danwydd yn y lolfa.

 

Cysgu 6
Hendy

Mae Hendy drws nesaf i Nant a hwn yw'r mwyaf preifat o'r ddau dŷ, gyda gardd ddistaw.

 

Ceir golygfeydd trawiadol tuag at Iwerddon a'r tir mawr.

Byddai Hendy a Nant yn addas ar gyfer grŵp neu ddau deulu sy'n dymuno ymweld â'r ynys gyda'i gilydd.

Mae yna un ystafell wely dwbl, 2 sengl ac un ystafell gyda 3 gwely sengl ynddo. Yn yr ystafell fyw, mae yna stôf aml-danwydd. 

Cysgu 7
Tŷ Nesaf

Hen ffermdy ydy Tŷ Nesaf sydd yn gymydog i Dŷ Bach, cartref rheolwr yr ynys.

Mae un ystafell wely dwbl, un sengl ac un gyda 3 wely sengl ynddo. Mae'r gegin a'r ystafell fwyta yn wynebu'r de gyda golygfeydd trawiadol i gyfeirad y goleudy. Ceir stôf aml-danwydd yn y lolfa. 

Mae giât fechan bren ger yr ardd o flaen y tŷ yn arwain at lwybr drwy'r caeau i Lôn Penrallt ar yr arfordir sy'n wynebu'r gorllewin. Ar noswaith glir, gellir gweld Iwerddon o flaen y tŷ.

Cysgu 6
Tŷ Capel

Tŷ sylweddol yn sefyll ar wahân. Defnyddid Tŷ Capel yn wreiddiol fel tŷ'r gweinidog. Bu'r Parchedig John Enlli Williams a'i wraig yn byw yma yn ystod ail hanner y 19eg ganrif gan fagu pump o blant.

 

Gall ymwelwyr sy'n aros yma wylio'r machlud yn goleuo'r croesau Celtaidd yn y fynwent cyn i'r haul ddiflannu y tu ôl i fynyddoedd Wicklow yn Iwerddon. Mae yma ardd breifat, ac mae stôf aml-danwydd yn y lolfa. Mae Tŷ Capel yn cysgu 8 o bobl mewn 2 ystafell ddwbl a 2 ystafell gyda 2 gwely sengl yr un.

Cysgu 8
Carreg Fawr

Tŷ sylweddol yn sefyll ar wahân gyda golygfeydd i'r gorllewin tuag at Iwerddon. Mae Carreg yn dŷ mawr golau sydd yn berffaith ar gyfer partïon mawr neu deulu, yn cysgu 8 mewn un ystafell dwbl, 2 ystafell gyda 2 wely a 2 ystafell sengl.  Yma gwelir murluniau'r artist Brenda Chamberlain. 


Mae stôf aml-danwydd yn y lolfa.

Cysgu 8
Plas Bach

Tŷ sylweddol sydd yn cysgu 8 mewn 2 ystafell ddwbl, 2 sengl ac 1 ystafell gyda 2 wely. Ceir golygfeydd bendigedig tuag at Iwerddon, ac ar dalcen y tŷ roedd y goeden afal Enlli. Mae lle i ymlacio o flaen a thu ôl y tŷ yn yr ardd flodeuog. 


Tŷ gwych ar gyfer grŵp o bobl neu deulu mawr. Mae stôf aml-danwydd yn y lolfa.

Cysgu 8
Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
  • Twitter - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks