Ymddiriedolwyr

Gwelwch isod bywgraffiadau'r ymddiriedolwyr. 

Jacquie Jones

Mae fy nheulu wedi byw ar Benrhyn Llŷn ers dros canrif a phenderfynom ddod i fyw yng nghartref fy hen nain gyda fy nheulu ifanc yn 2008. Roeddwn am i fy mhlant dyfu i fyny i werthfawrogi'r amgylchedd naturiol ac i ddeall diwylliant unigryw yr ardal arbennig yma.

Mae fy nghefndir yn y diwydiant twristaidd lle’roeddwn yn gweithio am ychydig dros 16 mlynedd, gyda nifer o swyddi uwch. Ar ôl seibiant gyrfaol i fagu plant, dychwelais i weithio'n lleol, ond yr adeg hon yn y sector elusennau, yn gweithio yn y Felin Uchaf, i digwyddiad chwaraeon ieuenctid ac rwy'n gweithio ar hyn o bryd i Cŵn Tywys i'r Deillion.

Fy rôl gyfredol yw meddwl yn strategol i sicrhau ein bod yn codi incwm cynaliadwy ar gyfer Cŵn Tywys yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru. Rwy'n rheoli rhwydwaith cangen helaeth (12 cangen ffurfiol gyda threfnwyr, ysgrifenyddion a thrysoryddion) ac rwyf yn gyfrifol am fonitro a sicrhau eu cynhyrchedd, eu perfformiad ariannol a'u bod yn dilyn llywodraethu cywir. Rydym yn gweithio fel tîm effeithiol. Rwyf hefyd yn datblygu ac yn cynnal perthynas waith dda gyda siaradwyr, cefnogwyr presennol a newydd, sefydliadau lleol, busnesau, grwpiau cymunedol, ysgolion a chodi arian trydydd parti.

Yn fy amser hamdden, rwy'n parhau i fwynhau teithio, ac mae gennyf ddiddordeb mawr yn y celfyddydau gweledol, dawnsio a darllen. Rwy'n Ysgrifennydd ar gyfer grŵp eglwysi Nefyn ac yn helpu gyda'r adran ieuenctid yng nghlwb hwylio Pwllheli. Rwyf ar fy mwyaf hapus yn rhannu pryd gyda theulu a ffrindiau.

Andrew Guile

Credaf fod gennyf amrywiaeth o sgiliau a chefndir gwerthfawr a fyddai o fantais i Ymddiriadolaeth Enlli. Mae gennyf Gymhwyster Galwedigaethol lefel 3 mewn plastro a thros pum młynedd o weithio gydag adeiladwr llwyddiannus. Dyma sgiliau defnyddiol i'w cael o safbwynt cadw ac adnewyddu adeiladau a thai sydd ar yr Ynys.

Bu i mi dreulio tair młynedd yn Seland Newydd a chefais brofiadau fythgofiadwy yno yn y sector amaethyddol. Datblygais sgiliau pwysig megis datrys problemau, gweithio yn annibynnol a gweithio fel aelod gwerthfawr o dim. Yn ogystal a hyn, rwyf wedi cael pymtheg młynedd o brofiad yn y byd amaeth, sydd yn amrywio o Ben Llŷn i Seland Newydd. Credaf y byddai'r profiadau yma o fantais fawr i Ymddiriadolaeth Enlli.

Mae gennyf ddiddordeb bersonol mewn gweld Ynys Enlli yn datblygu a llwyddo. Mae fy swydd bresenol gyda gwasanaeth cychod Enlli, sydd felly yn golygu fod hyn yn fater agos iawn i'm całon i. Credaf fod yr uchod ymhlith rhai o'r prif resymau pam y byddwn yn aelod gwerthfawr o'r cyngor. Gellir dweud y byddai modd ehanghu a rhannu'r profiadau yma pe byddwn yn cael fy ystyried yn aelod o'r cyngor.

Haf Meredydd

Wedi bod yn mynd i Enlli ers pan o'n i'n yr ysgol, ac wedi gweld pobl ym mynd a dwad dros y blynyddoedd.  Am weld dyfodol ffyniannus i Enlli a'i chymuned draddodiadol lle mae'r Gymraeg ac enwau lleoedd cynhenid yn fyw ac yn iach.  Angen cynnwys bobl leol a Chymry ledled ein gwlad er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i'r ynys

Helen Wilcox​

Rwy'n athro Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor, gyda diddordeb oes mewn ysgrifennu defosiynol, yn enwedig gwaith beirdd megis George Herbert a R S Thomas. Gyda'm gŵr Allan, yr wyf wedi bod yn ymweld ag Enlli ers i ni symud i Ogledd Cymru yn 2006, ac mae Allan wedi bod yn gaplan ynys bob blwyddyn ers 2011. Rydym yn arbennig o ymrwymedig i hanes ysbrydolrwydd a phererindod yr ynys; rydym hefyd yn mwynhau darganfod rhyfeddodau ei thirwedd, y fflora a'r bywyd adar.

Yn ôl yn y cartref, rwy'n warden eglwys Sant Peris yn Nant Peris wrth droed yr Wyddfa. Rwyf wedi bod yn aelod o bwyllgor ysbrydolrwydd yr Ymddiriedolaeth ers 2016, ac rwy'n gobeithio y gallaf gynrychioli'r pwyllgor ar Gyngor yr Ymddiriedolaeth, i annog ffyrdd ysbrydoledig o gynnal a gwella bywyd a threftadaeth ysbrydol yr ynys.

Robert Townsend - Cadeirydd Pwyllgor Ysbrydolrwydd

Roedd dydd Sul, 31 Awst 2008, yn ddiwrnod pwysig iawn ym mywyd Robert Townsend. Nid yn unig oedd 'bywyd yn dechrau' y diwrnod hwnnw, ond yn bwysicach na hynny, dyma'r tro cyntaf iddo fo a'i deulu droedio ar Enlli!

 

Ers hynny, maent wedi bod yn ôl bron bob blwyddyn am eu gwyliau (gan annog eraill i ddod hefyd!), oherwydd eu bod yn caru'r gymysgedd o ddianc oddi wrth brysurdeb bywyd bob dydd gyda rhyfeddodau adar, blodau, morluniau a machludau haul.

 

Yn wreiddiol o Swydd Lincoln, daeth Robert i'r Brifysgol ym Mangor ym 1986 ac arhosodd! Mae wedi dysgu’r Gymraeg, a bellach mae’n rhugl. Mae Robert yn offeiriad sy’n gweithio i Esgobaeth Bangor fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Deon Bro Synod Bangor. Hefo cefndir o weithio gydag ysgolion eglwys, penodwyd Robert i Gyngor y Gweithlu Addysg gan Weinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn 2016.

Eryl Parry

Mae Eryl yn disgrifio ei hun fel Sgowser Cymreig, wedi iddi dyfu i fyny mewn teulu sy'n siarad Cymraeg yn Lerpwl - ac mae ganddi afael da o Wenglish! Yn ogystal â chenedligrwydd deuol, mae hi'n crynhoi'r ddau fyd o fod yn gaplan rheolaidd ar Enlli a rhywun sydd â chefndir masnachol yn y diwydiant twristiaeth.

 

Yn dilyn gyrfa mewn rheoli manwerthu gyda John Lewis, sefydlodd a rhedodd ganolfan gynadledda fawr yn ogystal â rhedeg y gweithgareddau masnachol ar gyfer eglwysi cadeiriol Lerpwl.

 

Ym mis Mai 2016, ychydig cyn symud gyda’i theulu i Gonwy, cafodd hi anrhydedd y wobr bersonol yng Ngwobrau Twristiaeth flynyddol Rhanbarth Dinas Lerpwl am 'Gyfraniad Rhagorol i Dwristiaeth'. Mae hi hefyd wedi bod yn Gyfarwyddwr Visit Visit Hope Street CIC, aelod o Fwrdd Rhwydwaith Economi Ymwelwyr Lerpwl ac Ymddiriedolwr Palm House, Sefton Park. Mae'n Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau a Darllenydd Lleyg trwyddedig yn yr Eglwys yng Nghymru.

Elfed Gruffydd

Brodor o Langwnnadl, Llŷn ac yn Bennaeth Ysgol Cymerau, Pwllheli am 20 mlynedd cyn ymddeol.

 • Aelod o Gyngor Tref Pwllheli ac wedi bod yn faer y dref ar ddau achlysur. Bu wedyn yn gydlynydd Ysgolion Gwyrdd Dwyfor, Arfon a Meirionnydd.

 • Yn ymddiddori ym mywyd diwylliannol yr ardal a bod ynglŷn â digwyddiadau megis Ewrosgol, Gŵyl Cynan, Pwllheli 650 a Botwnnog 400.

 • Awdur llyfrau hanes lleol ‘Ar Hyd Ben Rallt’ a Llŷn (cyfieithwyd hwn).

 • Ar gais AHNE Llŷn arweiniodd ar brosiectau ar Enwau Arfordir Llŷn,  a Caeau Llŷn a Ffynhonnau Meddyginiaethol a Sanctaidd yr ardal ynghyd â Phen Llŷn yn ystod y ddau Ryfel Byd.

 • Bydd yn cyflwyno sgyrsiau ar sawl testun i gymdeithasau lleol.

 • Bu’n casglu tystiolaeth i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli a Phartneriaeth Tirlun Llŷn ar gyfer gwefan newydd Ynys Enlli . Yn sgil hyn gofynnwyd iddo fynd â  phlant Ysgolion Cynradd Llŷn ar deithiau dydd i Ynys Enlli. Hefyd ar gyfer gwefan ‘Ein Treftadaeth’ a hynny wedi lleoli o gwmpas Amgueddfa Forwrol Nefyn, Porth y Swnt, Ynys Enlli, Plas yn Rhiw, Plas Glyn y Weddw a Phlas Heli.

 • Aelod o Gyngor Ynys Enlli a phwyllgor Cymdeithas Ffynhonnau Cymru.

 • Aelod o bwyllgorau Prosiect Plas Carmel gan ymddiddori’n fwyaf arbennig yn yr agweddau diwylliannol / hanes lleol.

Rod Gritten - Cadeirydd

Rwy'n Gadeirydd EcoBro Meirion-Dwyfor, ein grŵp Cynaliadwyedd lleol ac ar Gyngor Gwersylloedd Ysgolion Coedwig (FSC), elusen addysgol sy'n gwersyll tua 2,500 o blant bob blwyddyn. Rwyf hefyd yn cynnal gwersylloedd plant bob blwyddyn ar gyfer FSC. Roeddwn ar Bwyllgor Ymgynghorol Pysgodfeydd, Ecoleg a Hamdden Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a Phwyllgor Ymgynghorol RSPB Cymru. Rwyf hefyd wedi cael cyfnod byr fel Ymddiriedolwr Cymdeithas Eryri ac roeddwn yn Gyfarwyddwr COFNOD, y Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth leol ar gyfer Gogledd Cymru.

Dot Tyne

Cwta ddwyawr o ymweliad brysiog â Thŷ Pellaf gyda golwg i’w wneud yn gartref i mi oedd fy mhrofiad cyntaf o Enlli. Bu Tim a minnau’n byw ar yr ynys rhwng 1994 a 1998, yn gwarchod y praidd defaid ac yn chwarae rhan ganolog yn y gymuned, gan briodi a dechrau teulu yn ystod y cyfnod. Mae gweithio fel gwirfoddolwr ochr yn ochr â fy merched mewn blynyddoedd diweddar wedi ail-gynnau fy nghyswllt â’r ynys, a gyda fy mhlant bellach bron yn oedolion, mae gen i fwy o amser i fynd ar drywydd y diddordeb hwn.

Yn ogystal â magu teulu a sefydlu busnes amaethyddol hyfyw ym Mhen Llŷn, rwyf dros y deng mlynedd diwethaf wedi gweithio fel Gweinyddwr, Ysgrifennydd Cwmni a Thrysorydd i nifer o sefydliadau aelodaeth ac elusennau o gryn faint. Gyda chyfanswm aelodaeth o dros 1000 o unigolion, mae gennyf brofiad helaeth o sut i redeg a rheoli sefydliadau dielw.

Roeddwn yn ifanc iawn yn ystod fy nghyfnod ar Enlli, ac roedd yn un o gyfnodau ffurfiannol fy mywyd. Fe elwais yn fawr o’r brofiad, ac fe’m siapiodd i’r person ydw i heddiw. Bellach, fe hoffwn innau roi rhywbeth yn ôl, ac fe deimlaf fod gwasanaethu ar y Cyngor yn un ffordd o wneud hynny, yn ogystal â pharhau i wneud fy rhan fel gwirfoddolwr rheolaidd. Rwyf yn angerddol dros barhad Enlli fel cymuned iach ac hyfyw, er bychan o ran maint; a dyma un o’r pethau hynny sy’n gwneud y lle yn un mor arbennig. Fy ngobaith yw bod edrych ar yr ynys mewn modd holistaidd – gan gynnal parch tuag at bob edefyn buddiant sy’n creu’r cyfan – yn safbwynt gadarnhaol all gynnig budd a chymorth i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn ei gwaith.

Susannah Robinson - Trysorydd

Rwyf wedi byw a gweithio'n lleol ers dros 30 mlynedd. Am flynyddoedd lawer, roeddwn yn gweithio gyda chwmni meddalwedd cyfrifon ym Mhwllheli, gan dreulio llawer o'm hamser yn gweithio gyda chyfrifon o un math neu'i gilydd a mwynhau'r rhesymeg ohonynt. Am yr 20 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn gwirfoddoli gyda grŵp Gwynedd a Môn o'r Gymdeithas MS. Yn yr amser sbâr sydd gennyf byddaf yn mwynhau cerdded, beicio, garddio a darllen.

Megan Elias

Mae fy nheulu wedi bod yn ymweld ag Enlli ers sawl degawd erbyn hyn ond dim ond yn ystod y 10 mlynedd diwethaf yr wyf wedi cael y cyfle i ddarganfod yr ynys fy hyn. Ar ôl dychwelyd o fyw dramor dyma oedd fy ngwyliau teulu cyntaf gyda'm plant, ac rydym i gyd yn awr yn frwdfrydig iawn am y lle arbennig hwn. Dwi wedi dod, nid yn wyliwr adar, ond yn wyliwr yr ynys. Mae gwyliau teuluol, wythnosau gwirfoddoli, a chyfarfodydd ar yr ynys wedi dod at ei gilydd i roi cariad mawr i mi o'r lle hwn a'r bobl rydw i wedi eu cyfarfod yma.

Fel ymwelydd rheolaidd, mae gen i ddiddordeb amser mewn gwella safon y llety ac wedi gweld nifer o Wardeniaid dros y blynyddoedd yn gweithio i gynnal y tai hardd hyn. Mae llawer i'w wneud bob amser, ond rydym hefyd wedi symud ymlaen yn fawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Rwyf wedi bod yn rhan o'r Ymddiriedolaeth am 6 mlynedd bellach ac rwy'n ymwybodol bod newid a her yn gyson, ond yn aml yn dod â gwobrau gwych. Mae'r cyngor yn dîm gwych, deinamig o lawer o leisiau ac rwyf wrth fy modd yn dal i fod yn rhan ohono.

Siân Stacey - Is-Gadeirydd

Ar ôl bod yn ymweld ag Enlli yn flynyddol ers i mi fod yn 8 oed, ac yna wythnosau a misoedd gwirfoddoli rheolaidd gyda'r Wylfa adar a'r fferm, bues yn y swydd Warden / Rheolwr Ynys i Ymddiriedolaeth Ynys Enlli o fis Tachwedd 2015 tan fis Rhagfyr 2018. Datblygais ddealltwriaeth dda o waith bob dydd yr ynys a'r Ymddiriedolaeth a gweithredais nifer o welliannau i ystod o brosesau.

 

Cyn gweithio gyda'r Ymddiriedolaeth, roeddwn yn Rheolwr Datblygu gyda'r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru. Roedd y sefydliad hwn yn rheoli rhoddion dyngarol ledled y wlad (yn bennaf gyda rhoddwyr mawr). Rwyf wedi datblygu a rheoli cleientiaid presennol gan gynnwys rhoddwyr preifat, busnesau, cynghorwyr proffesiynol ac ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol. Mae'r rôl hon wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth i mi i gymhellion rhoddwyr, y trydydd sector a'r broses ymgeisio ar gyfer elusennau.

 

Rwyf bellach yn gweithio i Fenter a Busnes ar eu prosiect Cywain. Rwy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chynhyrchwyr bwyd a diod ledled Cymru i hyrwyddo eu busnesion mewn nifer o ffyrdd, fel sioeau masnach, digwyddiadau defnyddwyr a gwyliau bwyd a diod eraill.

 

Mae gen i brofiad ym maes marchnata, datblygu gwefannau, rheoli cleientiaid, ceisiadau grant, codi arian a chynllunio strategol. Rwy'n credu bod fy mhrofiad fel trigolyn Enlli, cyn gweithiwr yr Ymddiriedolaeth a fy mhrofiad proffesiynol blaenorol a chyfredol yn fy ngwneud yn ymgeisydd cryf fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Ynys Enlli.

Lona Williams

Cefais fy ngeni a'm magu yn yr ardal leol, gyda diddordeb mawr yn Ynys Enlli. Braint fawr fyddai cael y cyfle i gefnogi'r ymddiriedolaeth yn nyfodol Enlli.

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio fel Partner Busnes Rhagoriaeth Gweithredol Rhanbarthol ar gyfer sefydliad gwyliau ledled y DU yn y diwydiant twristiaeth. Rwyf wedi gweithio i'r cwmni ers dros 13 mlynedd mewn swyddi rheoli ac wedi symud i fy rôl newydd dros dwy flynedd yn ôl. Mae fy rôl yn cynnwys cefnogi adran y sefydliad trwy newid busnes a drwy feddwl yn strategol. Mae'r newid busnes mewn effeithlonrwydd, sgiliau allweddol rheolwyr unigol, perfformiad ariannol trwy reoli costau a chyflogau, ac adeiladu cynhyrchiant cynaliadwy yn nyfodol yr adran. Mae gennyf brofiad o ymweld â safleoedd ac archwiliadau. Rwyf hefyd yn cefnogi hyfforddiant, trwy gynnal diwrnod hyfforddiant gweithdy neu un i un.

Membership

 

 

Support the work of the Bardsey Island Trust by joining as a member and being part of the future of the island.  

Volunteer

 

 

Join our team of committed volunteers and experience working on a remote welsh island.

Donate

 

 

Donate to the Bardsey Island Trust to support the vital work of preserving and protecting the future of Bardsey.

Ffoniwch i archebu
Call us now to book
07904 265604

Rhif Elusen 507153

Charity Number 507153

Polisi Preifatrwydd / Privacy Policy

Dilynwch ni
Follow us
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

© 2016 Ymddiriedolaeth Ynys Enlli

 

© 2016 Bardsey Island Trust

 

Gyda diolch i Ben Porter a BESIDE am yr hawl i ddefnyddio ei luniau.

Llun tudalen flaen gan Myles Jenks

With thanks to Ben Porter Wildlife Photography  and BESIDE for kind use of images.

 

Home page image by Myles Jenks