top of page

Noddfa Awyr Dywyll

Ynys Enlli - noddfa awyr dywyll gyntaf Ewrop

Yn 2023 derbyniodd Ynys Enlli statws Noddfa Awyr Dywyll Ryngwladol (IDSS) gan y Gymdeithas Awyr Dywyll Ryngwladol (IDA). Dyma’r safle cyntaf yn Ewrop i dderbyn statws o’r fath.

Mae Noddfa Awyr Dywyll Rhyngwladol fel arfer mewn lleoliad anghysbell gydag ychydig o fygythiadau cyfagos i ansawdd yr awyr yno yn y nos. Mae Noddfeydd Awyr Dywyll Ryngwladol ymysg y llefydd mwyaf anghysbell ac yn aml, tywyllaf yn y byd, gyda chyflwr cadwraeth fregus. Gyda’r dynodiad newydd mae Enlli yn bodloni meini prawf llym ac yn ymuno â dim ond 16 o safleoedd eraill tebyg yn y byd.

Mae nodweddion daearyddol Enlli yn ei gwneud hi’n un o’r mannau tywyllaf yn y DU. Mae’r golau o’r tir mawr yn cael ei gyfyngu gan fynydd Enlli a’r llygredd golau mawr agosaf yn dod o Ddulyn, 70 milltir (113km) i ffwrdd dros Fôr Iwerddon.

Gan ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf, cafodd rhaglen bedair blynedd ei chynnal fel rhan o’r cais i fonitro ansawdd awyr y nos mwyn dangos ei bod yn ddigon tywyll i gymhwyso ar gyfer y dynodiad. Roedd yr IDA hefyd yn gofyn am gynllun rheoli golau yn ogystal â thystiolaeth ffotograffig er mwyn cytuno i ddynodiad Enlli.

 

Bu Mari Huws yn un o wardeniaid Enlli yn rhan o’r broses ymgeisio am y statws, dywedodd: “Fel rhywun sy’n byw yma, rydw i wastad yn cael fy syfrdanu gan harddwch yr ynys – ac mae awyr y nos yn rhan fawr o hynny. Yn dilyn sicrhau’r dynodiad newydd, rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr i’r ynys dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf i ni fedru rhannu ein stori unigryw gyda nhw. Roedden ni’n gwybod ein bod yn byw mewn lle arbennig, mae’r statws yma yn cadarnhau hyn, gyda’r Noddfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn gosod Enlli yn gadarn ar lwyfan rhyngwladol. Mewn byd sy’n wynebu llygredd cynyddol, mae’n fraint gallu gweithio tuag at ddiogelu rhywbeth mor arbennig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.”

Derbyniodd y cais gefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, ynghyd â nifer o leoliadau Awyr Dywyll eraill yng Nghymru gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Pharc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Cymuned Aberdaron, Cyfoeth Naturiol Cymru, yn ogystal â phrosiect NOS (prosiect awyr dywyll leol), cymdeithasau seryddiaeth a Chyngor Gwynedd.

Yn dilyn sicrhau statws IDSS, mae Ymddiriedolaeth Ynys Enlli yn bwriadu parhau â’r gwaith i warchod yr awyr dywyll sydd i’w weld o Enlli, trwy godi ymwybyddiaeth o’r lleoliad unigryw, yn ogystal â hyrwyddo pwysigrwydd awyr dywyll yn lleol ac yn genedlaethol.

Gweler fideo am y statws awyr dywyll yma ar Youtube.

Enlli_DarkSky_StevePorter2.jpg
Enlli_DarkSky_StevePorter5.jpg
Enlli_DarkSky_StevePorter1.jpg
llun_fideo_gwefan.png
Gwybodaeth pellach am Enlli

Am wybodaeth bellach:

Os am aros dros nos yn Enlli, mae'r llety sydd ar gael i weld yma. 

I fynd i Enlli am y dydd: cysylltwch â Colin Evans ym Mordaith Llŷn

I gefnogi Ymddiriedolaeth Ynys Enlli drwy ymaelodi, ewch yma. 

Enlli_DarkSky_StevePorter4.jpg
Enlli_DarkSky_StevePorter6.jpg

Lluniau © Steve Porter

IDA_logo.jpeg
bottom of page